Till nyhetslistan

Antalet dop ökande på grund av att vissa dop sköts upp under coronapandemin och till följd av att nativitet... Antalet dop ökande på grund av att vissa dop sköts upp under coronapandemin och till följd av att nativiteten ökade.

Vanda kyrkliga samfällighets bokslut för år 2021 utvisar ett överskott på 390 000 euro

7.6.2022 15.07

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021 vid sitt sammanträde 1.6.2022.

Vanda kyrkliga samfällighets ekonomi höll sig stabil under år 2021. Året präglades av att covid-19-pandemin fortgick, vilket fortsättningsvis starkt påverkade arbetets inriktning i församlingarna. Församlingarna ordnade verksamhet via webben, och som fysiska sammankomster på det sätt som restriktionerna tillät. Människor gavs också hjälp och stöd på många sätt.

På basis av årsbidraget och avskrivningarna utvisar ekonomin ett överskott. Årsbidraget var 7,9 miljoner euro. Avskrivningarna uppgick till sammanlagt 0,8 miljoner euro. Efter avskrivningarna utvisar räkenskapsperiodens resultat ett överskott på 7,1 miljoner euro. Av räkenskapsperiodens resultat har 7 miljoner euro överförts till investeringsreserven för totalrenoveringen av Myrbacka kyrka. Totalrenoveringen av Myrbacka kyrka har skjutits upp i förhållande till de ursprungliga planerna, och det investeringsanslag som anvisats för totalrenoveringen användes därför inte under år 2021. Räkenskapsperiodens överskott uppgår till 0,39 miljoner euro.

Vanda kyrkliga samfällighets skatteinkomster minskade en aning år 2021. Kyrkoskatteinkomsterna uppgick till 25,89 miljoner euro (26,34 miljoner euro år 2020), vilket var 1,7 % mindre än år 2020.  Statsfinansieringen uppgick till 4,56 miljoner euro (4,40 miljoner euro år 2020), vilket var ca 3,6 % mer än år 2020.  

Antalet gudstjänstdeltagare ökade i och med de direktsända gudstjänsterna. 

Kyrkan hör till de största gemenskaperna i Vanda, och Vanda evangelisk-lutherska församlingar hade 121 938 medlemmar vid utgången av år 2021. I fråga om sitt medlemsantal är Kyrkan i Vanda fortfarande en av stadens största gemenskaper – om inte den allra största.

Församlingarnas medlemsantal minskade med 2 768 personer, och kyrkotillhörighetsprocenten var vid årsskiftet 51 % (52,6 % år 2020). Procentandelen påverkas förutom av utträdet ur kyrkan i Vanda även av att det internationella och mångkulturella inslaget i staden ökar. De som hör till kyrkan består nämligen till största delen av personer som talar finska eller svenska som modersmål. Av Vandas finskspråkiga invånare hörde 65,2 % till kyrkan, medan 72,8 % av de svenskspråkiga invånarna hörde till kyrkan. Bland andra än de finsk- eller svenskspråkiga vandaborna hör bara 3 % till kyrkan. Kyrkotillhörighetsprocenten och medlemsantalet utvecklades i enlighet med prognoserna. 

Det exceptionella året återspeglade sig tydligt också i antalet förrättningar. Dopen och vigslarna ökade till och med en aning. I gudstjänsterna deltog sammanlagt 118 742 personer år 2021 (113 554 år 2020). Deltagarantalet ökade redan för det andra året i följd. Till följd av pandemin deltog de flesta via webben, radio eller tv. 

I Vanda döptes 1 207 barn år 2021. Ökningen av antalet döpta i förhållande till året innan var 10,8 %. Under samma tid ökade nativiteten i Vanda med 9,3 %.

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021 vid sitt sammanträde 1.6.2022.