Före begravningen

De närmaste anhöriga har till uppgift att svara för arrangemagen i anslutning till begravningen. Du kommer väl ihåg att du antingen kan sköta arrangemangen själv via begravningsplatskontoret, eller köpa vissa eller alla tjänster hos en privat begravningsbyrå.

 

Avsked på sjukhuset

Då någon avlider på Pejas sjukhus eller Katrinesjukhuset är det möjligt att ta avsked av den avlidne på avdelningen. Senare kan de anhöriga ta avsked av den avlidne i sjukhusets kapell, antingen i samband med kistläggningen eller därförinnan.

I kapellet är det också möjligt att ordna en sorgeandakt, dvs. en bönestund då en anhörig avlidit. Sjukhusprästen deltar i sorgeandakten om de anhöriga så önskar och man kommer överens om saken på förhand. Du kan kontakta sjukhusprästen via personalen eller direkt per telefon.

 

Bokning av begravning och gravplats

För begravningen behövs ett begravningstillstånd, som utfärdas av en läkare. Begravningstillståndet ska tillställas begravningsplatskontoret, varefter den avlidne kan gravsättas eller kremeras. Förfarandet är detsamma också i det fall att den avlidne inte hört till kyrkan.

Vid församlingarnas begravningsplatskontor kan man avtala om

 • tid och plats för jordfästningen
 • präst och kantor
 • eventuell visning av den avlidne
 • plats för minnesstunden (om den ordnas i en församlingslokal)
 • en begravning där en präst från en luthersk församling inte medverkar 
  eventuell visning av den avlidne i begravningsplatsens kapell
 • urnnedläggning,
 • frågor som berör gravplatsen, samt
 • frågor som berör gravens skötsel.
   

Via en privat begravningsbyrå skaffas

 • en kista eller urna,
 • svepning av den avlidne, samt
 • transport av den avlidne.

De anhöriga kan, om de så önskar, köpa också andra tjänster i anslutning till begravningen hos en privat begravningsbyrå.

 

Begravningssätt och begravningsplatser

Vanda församlingar har fyra egna begravningsplatser:

 • begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars
 • Rödsands begravningsplats
 • begravningsplatsen vid Tavastby kyrka
 • begravningsplatsen vid Korso kyrka

Vanda och Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma konfessionslösa gravområde är beläget på Furumo begravningsplats. Kvarteret 79V på det konfessionslösa området har reserverats för gravsättning av avlidna från Vanda.

Den avlidne kan gravsättas i en urnegrav, i en minneslund eller i en kistgrav. För att askan ska få gravsättas på något annat ställe än på en begravningsplats behövs samtycke av områdets ägare eller innehavare.

Urnegravar finns på begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars, Rödsands begravningsplats och begravningsplatsen vid Tavastby kyrka. Urgravar upplåts för 25 år i sänder.

 

En minneslund är ett enhetligt gravområde där varje avliden har en egen gravplats. Minneslundar finns på alla fyra begravningsplatser i Vanda.

Begravning i en minneslund skiljer sig från urnebegravning i och med att det är församlingen som gravsätter den avlidnes aska eller urna i minneslunden, utan att de anhöriga är närvarande. Namnet på dem som gravsätts i minneslunden kan graveras på namnskyltar som fästs vid den gemensamma minnesväggen. På begravningsplatsen vid Korso kyrka finns också en bok över de gravsatta. Blommor och ljus hämtas till den gemensamma minnesplats som är avsedd för detta.

Kistgravområden finns på begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars och på Rödsands begravningsplats. En kistgrav upplåts alltid för 25 år i sänder. Nya kistgravar upplåts endast för avlidna som varit bosatta i Vanda.

Ifall släkten har en släktgrav kan den avlidne gravsättas där, förutsatt att den avlidne har rätt att bli gravsatt i släktgraven och det finns lediga kistgravplatser i graven. Saken kan kontrolleras hos begravningsplatskontoret. Också en urna får gravsättas i en kistgrav.

Begravning av en avliden som bott på annan ort

En avliden som bott någon annanstans än i Vanda kan begravas i en urnegrav, i en minneslund, i en minneslund eller i en befintlig släktgrav. Nya kistgravplatser upplåts endast för vandabor.

Begravning på annan ort

Ifall den avlidne begravs någon annanstans än i Vanda, ska de arrangemang som berör gravplatsen och jordfästningen skötas hos församlingen på den ort där den avlidne begravs, eller alternativt via en privat begravningsbyrå.