Förvaltning

Vanda svenska församling ingår i Vanda kyrkliga samfällighet. Samfälligheten består av de församlingar som finns inom Vanda d.v.s. alla sex finska församlingar och Vanda svenska församling.

Samfälligheten besluter i de åtgärder som berör samfälligheten medan församlingen besluter om det som berör församlingen i enlighet med de riktlinjer som man kommit överens om på samfällighetsplan.

Det högsta beslutande organet i samfälligheten är Gemensamma kyrkofullmäktige medan församlingsrådet besluter för församlingen.

Vanda svenska församlings församlingsråd har tolv platser för lekmän. För närvarande består församlingsrådet av elva invalda förtroendevalda. Kyrkoherden fungerar som ordförande för församlingsrådet. En förtroendevald vice ordförande som fungerar som mötesordförande har valts av församlingsrådet.

I gemensamma kyrkofullmäktige har Vanda svenska församling tre representanter.

 

 

Gemensamma kyrkofullmäktige  - protokoll

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i en samfällighet.

Gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om t.ex. samfällighetens budget, renoveringar och byggnadsprojekt. I gemensamma kyrkofullmäktige sitter representanter från alla församlingar i Vanda. Mandatperioden är fyra år.

Vanda svenska församlings representanter i gemensamma kyrkofullmäktige för tiden 2023-2026 är:

 • Jan-Erik Eklöf
 • Ann-Christine Teir
 • Maximilian Mannola

Suppleanter:

 • Tom Sergelius
 • Solveig Halonen
 • Kaj Andersson
 • Tom Häggblom

 

Församlingsrådet - protokoll

Församlingsrådet beslutar om ärenden som direkt berör församlingen.

Detta innebär allt ifrån hur verksamheten borde utformas till hur de pengar man har tillgängliga skall fördelas mellan de olika sektorerna. Mandatperioden för ett församlingsråd är fyra år. Kyrkoherden fungerar som församlingsrådets ordförande.

Höstens 2023 mötesdatum är följande: 24.8, 14.9, 12.10 och 16.11 kl.18.  

Följande personer är invalda i församlingsrådet för perioden 2023-2026:

 • Jan-Erik Eklöf (vice ordförande)
 • Per-Erik Aura
 • Annika Piskunen-Virkki
 • Håkan Sandell
 • Maximilian Mannola
 • Ann-Christine Teir
 • Tom Sergelius
 • Marina Falkstedt
 • Solveig Halonen
 • Kaj Andersson
 • Tom Häggblom

Inga suppleanter. 

Ta kontakt med de förtroendevalda via denna sida.

 

Barnombud

För att främja barnets bästa ska kyrkliga myndigheter i sin beredning av ett beslut analysera och beakta beslutets konsekvenser för barn. Konsekvensanalysen utförs av den myndighet som först behandlar ärendet. Med barn avses alla som inte fyllt 18 år. (Kyrkoordningen 23 kap. 3§)

Syftet med barnkonsekvensanalysen är att befrämja barnens intressen i kyrkan och förbättra det att barnen tas i beaktande både i beslutsfattandet och i kyrkans verksamhet. I församlingen väljs barnombud för att vara till hjälp vid barnkonsekvensanalysen. Barnombudets främsta uppgift är att se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen. Deras övriga uppgifter är att:

 • fungera som sakkunnig i ärenden som gäller barnkonventionen samt barns och ungas ärenden så att beredaren av beslutet kan konsultera barnombuden i olika skeden av beredningen
 • delta i utbildning om barnkonsekvensanalys och förmedla aktuell information till församlingarnas anställda och förtroendevalda
 • hjälpa beredaren att i föredragningslistan plocka ut de beslut som har konsekvenser för barn

I Vanda svenska församling är barnombuden för perioden 2023-26:

 • Heidi Åberg, musikledare
 • Annika Piskunen-Virkki, förtroendevald

 

De ungas påverkansgrupp

Kyrkolagen förutsätter att det finns en påverkansgrupp för unga i varje församling. En påverkansgrupp för unga kan ta ställning till eller förbereda och genomföra bl.a. följande saker:

 • göra upp verksamhets- och budgetplan
 • rekrytering av anställda
 • inrättande och indragande av tjänster och befattningar
 • ordnande av läger och evenemang
 • användning och försäljning av församlingens utrymmen
 • planering och förverkligande av gudstjänster
 • göra barnkonsekvensanalys

De unga kan även representera församlingen i kyrkliga, samhälleliga och lokala samarbetsforum.

I Vanda svenska församling består påverkansgruppen år 2023 av Robin Bergström, Hannah Kunttu, Isabell Kujamäki, Amelie Strömberg, Janna Bäckman och Nicklas Suomi. Ungdomspastor Sini Aschan leder gruppens arbete.

Dokument som används i förvaltningen

Församlingens mission, vision och värdegrund 

Anvisningar för barnkonsekvensanalys 

 

 

 

Församlingrådet poserar i trappa i Dickursby kyrka.
Största delen av församlingrådet 2023-26 med sekreterare och ordförande.