Ansökan om fondmedel

Välkommen att ansöka om bidrag ur Vanda svenska församlings testamenterade medel! Läs anvisningarna om ansökan här nedan innan du ansöker.

Klicka här för att ansöka om fondmedel

Klicka här för att redovisa för användningen av beviljade fondmedel

Bild av äldre par på promenad i naturen.

Vem kan ansöka om medel?

I första hand de egna församlingsmedlemmarna,  föreningar eller andra grupperingar med koppling till församlingen. 

För hurdana projekt beviljas medel?

Medel kan delas ut i enlighet med testamentens föreskrifter. Bidrag beviljas i första hand för:

  • seniorarbete (bl.a. för evenemang vars syfte är att berika seniorernas liv och förbättra deras livskvalité)
  • pensionärsarbete (bl.a. musik, kultur, motion, preventiv hälsovård)
  • församlingsverksamhet (all verksamhet som stöder kyrkans strategiska målsättning och församlingens verksamhetsplan)

Verksamheten skall rikta sig till Vandabor.

Vad ska ansökan innehålla?

Utdelningen sker på basen av ansökan riktad till församlingsrådet via länken ovan. Församlingsrådet meddelar den ansökande om beviljande av medel eller avslag av ansökan. Ansökan bör innehålla:

  • En tydlig beskrivning av projektet med budget
  • En noggrann budget där självfinansieringsandelen framgår
  • Kontaktuppgifter
  • Bankförbindelse

Budgeten skall innehålla en självfinansieringsandel på minst 10%. Av motiverade skäl kan församlingsrådet bevilja medel till projekt som saknar en självfinansieringsandel.

Ansökningstiden är fortlöpande. Ansökan skall vara inlämnad till pastorskansliet i god tid före ett församlingsrådsmöte för att ansökan skall behandlas på rådsmötet. Tumregel är att ansökan skall vara inlämnad fyra veckor före rådsmötet. Datum för församlingsrådets möten finns på denna sida. Medel beviljas i regel inte för redan genomförda projekt.

Hur redovisar vi?

Den ansökande skall inom 4 månader redovisa för användningen av medel i enlighet med församlingsrådets beslut. Redovisningen skall innehålla en redogörelse för projektets utfall, ekonomisk redogörelse för hur medlen utnyttjades samt en beskrivning av vilka människor som fick nytta av i projektet/evenemanget. Kvitton och fakturor bifogas inte, men bör förvaras av den redovisande för en period på två år efter att redovisningen blivit godkänd och kunna uppvisas på begäran.

Medel som inte använts returneras till församlingen. Om medlen har använts på felaktigt sätt kan församlingsrådet kräva att medlen återbetalas till församlingen. En påminnelse om redovisning skickas ifall beviljade medel inte har redovisats inom 4 månader. Om den ansökande inte redovisar för användningen av beviljade bidrag inom utsatt tid, så är det inte möjligt att ansöka om nya bidrag innan en redovisning blivit inlämnad till och godkänd av församlingsrådet.

Varifrån kommer medlen?

Vanda svenska församling förvaltar medel som testamenterats till församlingen av Doris Westerlund, Dagny Bäckström, Margit Lucander samt Harald Bäckström.