Ansökan om fondmedel

Välkommen att ansöka om bidrag ur Vanda svenska församlings testamenterade medel! Läs anvisningarna om ansökan här nedan innan du ansöker.

Blanketter:

Ansökan om fondmedel

Redovisning av beviljade fondmedel

Bild av äldre par på promenad i naturen.

Vem kan ansöka om medel?

I första hand de egna församlingsmedlemmarna,  föreningar eller andra grupperingar med koppling till församlingen. 

För hurdana projekt beviljas medel?

Medel kan delas ut i enlighet med testamentens föreskrifter. Bidrag beviljas i första hand för:

  • seniorarbete (bl.a. för evenemang vars syfte är att berika seniorernas liv och förbättra deras livskvalité)
  • pensionärsarbete (bl.a. musik, kultur, motion, preventiv hälsovård)
  • församlingsverksamhet (all verksamhet som stöder kyrkans strategiska målsättning och församlingens verksamhetsplan)

Verksamheten skall rikta sig till Vandabor.

Vad ska ansökan innehålla?

Utdelningen sker på basen av ansökan riktad till församlingsrådet (adressen finns på ansökningsblanketten). Församlingsrådet meddelar den ansökande om beviljande av medel eller avslag av ansökan. Ansökan bör innehålla:

  • En tydlig beskrivning av projektet med budget
  • En förteckning över de personer som finns med i projekt- eller ledningsgruppen
  • Kontaktuppgifter
  • Bankförbindelse

Budgeten skall innehålla en självfinansieringsandel. Av motiverade skäl kan församlingsrådet bevilja medel till projekt som saknar en självfinansieringsandel.

Ansökningstiden är fortlöpande. Ansökan skall vara inlämnad till pastorskansliet i god tid före ett församlingsrådsmöte för att ansökan skall behandlas på rådsmötet. Tumregel är att ansökan skall vara inlämnad 1 månad före rådsmötet. Datum för församlingsrådets möten finns på denna sida. Medel beviljas i regel inte för redan genomförda projekt.

Hur redovisar vi?

Den ansökande skall redovisa för användningen av medel i enlighet med församlingsrådets beslut. Redovisningen skall innehålla en redogörelse för hur medlen utnyttjats, ekonomisk redogörelse med kvitton samt en eventuell deltagarlista om det handlar om ett projekt var man valt ut en specifik grupp människor, som deltagit i projektet/evenemanget. Om det handlar om ett allmänt projekt bör i redovisningen ingå en uppskattning på hur många människor som berörts av projektet.

Medel som inte använts returneras till församlingen. Om medlen har använts på felaktigt sätt kan församlingsrådet kräva att medlen återbetalas till församlingen. En påminnelse om redovisning skickas ifall beviljade medel inte har redovisats inom 6 månader.

Varifrån kommer medlen?

Vanda svenska församling förvaltar medel som testamenterats till församlingen av Doris Westerlund, Dagny Bäckström, Margit Lucander samt Harald Bäckström.