Ansökan om fondmedel

Du kan söka fondmedel från testamenterade medel till Vanda svenska församling. Läs först anvisningarna om ansökan här nedan.

Blanketter:

Ansökan om fondmedel

Redovisning av beviljade fondmedel

Anvisningar för ansökan om Vanda svenska församlings testamentsmedel

Vanda svenska församling förvaltar testamentsmedel, ur vilka medel kan delas ut i enlighet med testamentens föreskrifter. Medlen skall användas för att stöda och utveckla församlingsverksamheten, åldringsarbetet och pensionärsarbetet inom Vanda svenska församling. Medel kan ansökas i första hand för att stöda den lokala verksamheten.

Målgrupp – Vem kan söka om medel?

I första hand de egna församlingsmedlemmarna, grupper och grupperingar inom församlingen samt anställda inom Vanda svenska församling.

Utdelningen sker på basen av ansökan riktad till församlingsrådet. Församlingsrådet meddelar den ansökande om beviljande av medel eller avslag av ansökan. Ansökan bör innehålla:
• En tydlig beskrivning av projektet med budget
• En förteckning över de personer som finns med i projekt- eller ledningsgruppen
• Kontakuppgifter
• Personnummer
• Bankförbindelse
Budgeten skall i regel innehålla en självfinansieringsandel. Av motiverade skäl kan församlingsrådet bevilja medel till projekt som saknar en självfinansieringsandel.

Medel beviljas för följande ändamål

  • För församlingsverksamhet (all verksamhet som stöder kyrkans strategiska målsättning och församlingens verksamhetsplan)
  • För åldringsarbete (bla. för evenemang vars syfte är att berika åldringarnas liv ochförbättra åldringarnas livskvalité)
  • För pensionärsarbete (bla. musik,kultur, motion, preventiv hälsovård)

Ansökningstiden är fortlöpande. Ansökan skall vara inlämnad till pastorskansliet i god tid före ett församlingsrådsmöte för att ansökan skall behandlas på rådsmötet. Tumregel är att ansökan skall vara inlämnad 3 veckor före rådsmötet. Medel beviljas i regel inte för redan genomförda projekt.

Den ansökande skall redovisa för användningen av medel i enlighet med församlingsrådets beslut. Redovisningen skall innehålla en redogörelse för hur medlen utnyttjats, ekonomisk redogörelse med kvitton samt en eventuell deltagarlista om det handlar om ett projekt var man valt ut en specifik grupp människor, som deltagit i projektet/evenemanget. Om det handlar om ett allmänt projekt bör i redovisningen ingå en uppskattning på hur många människor som berörts av projektet. Medel som inte använts returneras till församlingen. Om medlen har använts på felaktigt sätt kan församlingsrådet kräva att medlen återbetalas till församlingen.