Efter begravningen

Söndagen efter jordfästningen läses den avlidnes namn vanligtvis upp under gudstjänsten i den avlidnes hemförsamling. Samtidigt ber man för den avlidne och de anhöriga. För att den avlidnes namn ska få läsas upp behövs skriftligt samtycke av en anhörig. Samtycket kan ges i samband med bokningen av begravningen.

Avgifter och bouppteckning

Församlingen debierar avgifter för inlösning av en grav, gravsättning, kremering och skötsel av graven. Prästens och kantorns tjänster samt användningen av kyrkan eller kapellet kostar däremot inget för församlingens medlemmar. Ifall en präst från en annan församling vidtalas för att förrätta jordfästningen, ska de anhöriga dock bereda sig på att stå för prästens resekostnader. Andra än medlemmar i den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan debiteras en avgift för användningen av en kyrka eller ett kapell.

Gravsättning i en minneslund, minnesträdgård eller urnegrav är billigare än en gravsättning i en kistgrav. Prisuppgifter fås hos begravningsplatskontoret.

Kostnader orsakas också av kistan eller urnan och av transporterna, tidningsannonsen och eventuell hyra av en lokal samt anordnandet av catering för minnesstunden.

Det är möjligt att anhålla om begravningsbidrag hos stadens socialbyrå, och Folkpensionsanstaltens byråer ger råd i frågor som berör pensioner och bidrag.

Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader efter dödsfallet. För bouppteckningen behövs ämbetsbetyg och släktutredningar, som det lönar sig att beställa i god tid.

Skötsel av graven

De anhöriga svarar för gravens skötsel.

Det är möjligt att mot en avgift beställa blomsterskötsel för graven vid begravningsplatskontoret. Ett avtal om blomsterskötsel ingås för ett eller fem år i sänder.

Det är inte bråttom eller ens nödvändigt att skaffa en gravsten till graven. Ifall en gravsten skaffas ska den dock vara förenlig med de gällande föreskrifterna. Därför ska gravstens ritningar och mått tillställas begravningsplatsens föreståndare för 

godkännande innan gravsten skaffas. Tilläggsinformation fås hos begravningsplatskontoret.

Besittningstiden för en urnegrav eller kistgrav är 25 år. Då denna tid löper ut är det möjligt att enligt avtal förlänga besittningstiden.

Dödsannons

Ofta publiceras en dödsannons i en dagstidning. I annonsen anges förutom den avlidnes namn även dennes familjeförhållanden, födelse- och dödsdag samt födelse- och dödsort. Ifall man så önskar kan även den avlidnes titel eller yrke nämnas. Därefter nämns vanligtvis de anhöriga vid namn. I slutet av annonsen kan det finnas en bibelvers, en psalmstrof, en dikt eller något motsvarande.

I annonsen kan man även inkludera en inbjudan till jordfästningen och/eller minnesstunden. Alternativt kan man publicera annonsen först efter att begravningen skett, som tack för visat deltagande.

Sorgeflaggning

Under begravningsdagen brukar man flagga vid den avlidnes hem och på den plats där minnesstunden ordnas. Sorgeflaggningen innebär att flaggan hålls på halv stång från kl. 8 framåt. Efter att jordfästningen avslutats hissas flaggan i topp. Sorgeflaggning används också under allmänna flaggdagar.

 

I sorgen

Det är ofta tungt att sörja. Förutom dina egna närstående står också församlingarnas diakoniarbetare och präster vid din sida för att dela dina tankar och känslor i anslutning till dödsfallet.

I Vanda församlingar ordnas regelbundet sorgegrupper, där det är möjligt att gå igenom förlusten tillsammans med andra som upplevt samma sak. Det har ordnats särskilda sorgegrupper bl.a. för personer som förlorat ett barn och för anhöriga till personer som begått självmord. Det informeras om grupperna bl.a. i församlingstidningen och på församlingarnas webbsidor.

Annan samtalshjälp

Den riksomfattande samtalstjänsten tillhandahåller samtalsjour. Dejourerna inom kyrkans samtalstjänst består dels av frivilliga som valts ut och utbildats för uppgiften och dels av anställda inom kyrkan. Dejourerna är bundna av tystnadsplikt.

Samtalstjänsten har jour

- på finska 0400 221 180 varje kväll kl. 18-24

- på svenska 0400 221 190  varje kväll kl. 20-23

Chatten Kyrkan i Finland är tillgänglig på adressen Kyrkans samtalstjänst.  Du kan föra konfidentiella samtal med kyrkans anställda, som har som har absolut tystnadsplikt.