Gemensamt Ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar (Yhteisvastuu på finska) är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

Av intäkterna går 60 % genom Kyrkans Utlandshjälp till utvecklingssamarbete och katastrofhjälp. Vidare används 20 % till ett mål i Finland som väljs årligen och 20 % till hjälparbete som kyrkan och församlingarna utför.

Av de insamlade medel får Vanda svenska församling 10%. Pengarna kommer att användas gemensamt med de andra församlingarna. Mera information kommer under vårens lopp!

Använd kontonumret och referensnumret här nedan:

Referensnummer: 305776

DELTA I INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR
MED DIN HJÄLP STÖDER VI BARNS OCH UNGAS
UTBILDNING.

I FINLAND används medel från Gemensamt
Ansvar 2019 till mindre bemedlade barns och ungas
skolgång och studier, till exempel genom understöd
via Kyrkans diakonifond för anskaffning av studiematerial
som ska bekostas själv. Dessutom stöds
med diakonifondens understöd personer som av
olika orsaker har det svårt ekonomiskt.
En del av insamlingsmedlen går till mångsidigt
hjälparbete via de lokala församlingarna.

UTOMLANDS används medel från Gemensamt Ansvar
för att hjälpa de allra mest utsatta människorna, i år i
synnerhet de unga, som befinner sig i nödsituationer
till följd av olika katastrofer och konflikter. Insamlingsmedel
används för att göra det lättare för elever
som varit tvungna att avbryta sin skolgång att återgå
till skolan, till skolmaterial och hygienartiklar och till
understöd för skolavgifter. För glesbygderna utbildas
fler kompetenta lärare och byggs trygga skolor.
Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

GA Spurt och Plogging 27.4.2019! Start från Bagarstugan kl. 12.10
GA Spurt och Plogging 27.4.2019! Start från Bagarstugan kl. 12.10 Gör dubbelt gott!
GA Spurten lö 27.4! Start från Bagarstugan kl. 12.10!
GA Spurten lö 27.4! Start från Bagarstugan kl. 12.10!