Vanda församlingars tillgänglighetsutlåtande  

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller webbplatsen vantaanseurakunnat.fi och har uppdaterats 28.10.2021.

Vanda församlingar strävar efter att på ett jämlikt sätt garantera digital tillgänglighet för alla. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen och tillämpar lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).  

Utvärderingsmetoder

•    Vi har själva utvärderat tillgängligheten.

Webbplatsens nuvarande tillgänglighetsstandard 

Webbplatsens nuvarande tillgänglighetsstandard:  
•    Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven. 

Material som inte är tillgängligt på webbplatsen 

Användarna kan fortfarande stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan följer en förteckning över de brister i tillgängligheten som vi är medvetna om. Kontakta oss, om du noterar brister som inte nämns i förteckningen. 
 
Det material som nämns nedan är inte tillgängligt av följande orsaker: 

Webbplatsen är inte ännu till alla delar förenlig med tillgänglighetskraven

Textmotsvarigheter till bilder (alt-texter) 

Det kan hända att vissa bilder saknar textmotsvarigheter, eller att textmotsvarigheten inte beskriver bildens innehåll tillräckligt noggrant. Vi kommer att åtgärda saken så snart som möjligt.  
WCAG 1.1.1

Text i bilder 

Vissa bilddiagram/evenemangsreklamer/bilder innefattar text, men texten finns inte i tillgängligt format. Vi kommer så snart som möjligt att komplettera materialet med textmotsvarigheter. 
WCAG 1.4.5 

Otydligt namngivna länkar 

På vår webbplats finns vissa länkar vars text inte tillräckligt väl beskriver länkens objekt. Vi redigerar som bäst våra länkar så att de blir lättfattligare.  
WCAG 2.4.4

Bristfälliga rubrikmarkeringar 

På vår webbplats finns brister i markeringen av rubriker. Vi kommer att åtgärda saken så snart som möjligt. 
WCAG 1.3.1, 2.4.6

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel) 

Alla dokument som finns på vår webbplats är för tillfället inte tillgängliga i sin helhet. Vi kommer att göra dokumenten tillgängliga så snart som möjligt. Meddela oss vänligen om saken ifall du upptäcker brister. Du kan med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan begära sådana uppgifter som ingår i dokumenten.
WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2

Följande omfattas inte av lagstiftningen

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel) 

En del av våra dokument som har publicerats före 23.9.2018 omfattas inte av lagens tillämpningsområde och är inte nödvändigtvis tillgängliga. Uppgifter ur ett dokument som inte finns i tillgänglig form kan begäras med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan. 
(17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Kartor 

På webbplatsen har vissa uppgifter presenterats med hjälp av kartvyer. Den vägledande information som presenteras med hjälp av kartor tillhandahålls i tillgänglig form som text på webbplatsen. Kartor som inte är avsedda för navigationsändamål omfattas däremot inte av lagstiftningen. (3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster) 

Videoinspelningar 

På vår webbplats finns videoinspelningar som har lagts ut före 23.9.2020 och som saknar textning eller bildtolkning. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster) Vi strävar efter att texta också en del av de videoinspelningar som har lagts ut före 23.9.2020.

Inspelningarna av direktsända videosändningar i våra kanaler i sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube) är inte textade och uppfyller inte tillgänglighetsdirektivets krav. Vi producerar en stor mängd långa direktsända videosändningar. Vi anser att det tills vidare utgör en orimlig belastning att texta dessa.

Arkiverat webbinnehåll

På vår webbplats finns webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2020 och som inte omfattas av lagens tillämpningsområde.
(17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Har du noterat brister i fråga om tillgängligheten för våra digitala tjänster?

Meddela oss i så fall om saken, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.
Vi tar gärna emot respons gällande webbplatsens tillgänglighet. Du kan ta kontakt på följande sätt: 

Ge respons angående tillgängligheten med hjälp av detta webbformulär Länken öppnas i en ny flikÖppna länk i ny flik

E-post: viestinta.vantaanseurakunnat@evl.fi

Postadress: Stationsvägen 12 a, 01300 Vanda

För webbsidans publiceringssystem och dess tekniska tillgänglighet svarar Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation. Om du vill ge respons angående publiceringssystemets tillgänglighet till Kyrkans kommunikation, ska du använda blanketten nedan: 

Ge respons angående tillgängligheten med hjälp av detta webbformulär Länken öppnas i en ny flikÖppna länk i ny flik 

Vi strävar efter att bemöta responsen inom två veckor. 

Tillsynsmyndighet 

Om du upptäcker problem i fråga om webbplatsens tillgänglighet, uppmanas du först ge respons till oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med vårt svar, eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Länken öppnas i en ny flikÖppna länk i ny flik. Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger noggrant på sin webbplats hur det är möjligt att lämna in klagomål och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter: 

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer, växel: 0295 016 000 

Gör en anmälan med hjälp av webbformuläret Länken öppnas i en ny flik 

Åtgärder för främjande av tillgängligheten 

Vanda församlingar säkerställer tillgängligheten med hjälp av följande åtgärder: 
•    Tillgänglighet hör till vår verksamhetsidé. 
•    Tillgänglighet hör till vår interna praxis. 
•    Tillgänglighet har integrerats i vår upphandlingspraxis. 
•    Vi erbjuder våra anställda utbildning i fråga om tillgänglighet. 

Kompatibilitet med webbläsare 

Webbplatsen är kompatibel med följande webbläsare: 
Edge (Windows), den nyaste versionen
Chrome (Windows, Mac), den nyaste versionen 
Firefox (Windows, Mac), den nyaste versionen 
Safari (Mac), den nyaste versionen 

Teknik 

Webbplatsens tillgänglighet är beroende av att följande teknik fungerar: 
HTML
WAI-ARIA 
CSS 
Javascript 
 
Denna webbplats har genomgått omfattande revideringar och uppdaterats 19.2.2020.