Vanda svenska församlings kanslifunktioner och anställda finns på Fernissagatan 4 i Dickursby.

Du kan kontakta oss för bokning av dop, vigsel och begravning  på telefon

09 8306 262, måndag - fredag kl. 9 - 12. 

Alla anställda har direktnummer se kontakt

Nytt fr.o.m. år 2020 : I medlemsregisterärenden som t.ex. ämbetsbetyg och släktutredningar ska du kontakta Vanda församlingars regioncentralregister 

  • per telefon  09 8306 345 vardagar kl. 9-15
  • per e-post: vantaa.keskusrekisteri@evl.fiFÖRSAMLINGENS POSTADRESS: PB 69, 01301 Vanda

E-POST: vandasvenska@evl.fi  eller fornamn.efternamn@evl.fi

DIGITALA MEDIER:  vandasvenskaforsamling.fi

Facebook: facebook.com/vandasvenskaforsamling  eller facebook.com/vsfungdom

Instagram: instagram.com/vandasvenska

 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

INFORMATIONSBEGÄRAN RÖRANDE PERSONUPPGIFTER

 

 


 

KYRKPRESSEN SOM KYRKLIG TIDNING FÖR FÖRSAMLINGEN 

Församlingsrådet beslöt på sitt möte 13.11.2018, §92, att beställa Kyrkpressen 1 ex./hushåll som kyrklig tidning till hemmen i Vanda svenska församling. Den tvååriga övergångsperioden för församlingens prenumeration på tidningen Kirkko ja kaupunki avslutas år 2018. 

 

 

 

diakonissa
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård

förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Ekonomi- och administrationstjänster
Fernissagatan 4
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare

tf. kaplan
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
01300 Vanda
diakon
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete