Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet gjorde anslagsändringar och godkände gravskötselfondens nya stadgar

Gemensamma kyrkofullmäktige inledde sitt sammanträde med att hålla en tyst minut för offren för tragedin i Viertola skola. 

Dickursby kyrka och text Mötesnytt Gemensamma kyrkofullmäktige 23.4.2024

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet sammanträdde i Dickursby kyrka 23.4.2024

Vid sitt sammanträde beslutade gemensamma kyrkofullmäktige göra vissa anslagsändringar i budgeten för år 2024. Enligt beslutet beviljades tilläggsanslag som motsvarar restbeloppen inom driftsekonomin år 2024. Det ackumulerade underskottet inom driftsekonomin överförs till budgeten för år 2024.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade vidare anteckna befolkningsstatistiken för år 2023 för kännedom. Rapporten över befolkningsstatistiken för år 2023 innehåller uppgifter om de ändringar som skett i fråga om Vanda församlingars medlemsantal under året, samt jämförelsetal som baserar sig på Vanda stads förhandsuppgifter om befolkningen.

Dessutom innehåller rapporten uppgifter från tidigare år om de förändringar som skett i fråga om Vanda församlingars medlemsantal.

Syftet med rapporten är att möjliggöra granskning av medlemsantalets utveckling på lång sikt, ge riktlinjer för prognoserna gällande utvecklingen under de kommande åren och fungera som redskap för den styrning som sker med hjälp av medlemsinformation.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutande även godkänna nya stadgar för gravskötselfonden, vilka träder i kraft 1.7.2024.

Ytterligare information om de behandlade ärendena finns på föredragningslistan och senare i protokollet, som finns tillgängliga på samfällighetens webbsidor som gäller beslutsfattandet.

24.4.2024 11.08