Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet inledde planeringen av ekonomin för år 2025  

Gemensamma kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet sammanträdde i Dickursby kyrka 17.4.2024. Vid sammanträdet gav rådet riktlinjer för planeringen av ekonomin för år 2025 och föreslog att tidningen Kirkko ja kaupunki ska utkomma med 16 tryckta nummer år 2025.

Dickursby kyrka och text Mötesnytt Gemensamma kyrkorådet 17.4.2024

Gemensamma kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet sammanträdde i Dickursby kyrka 17.4.2024.

Vid sammanträdet godkände gemensamma kyrkorådet en nettobudgetram på 23,615 miljoner euro som grund för utarbetandet av driftsekonomidelen i Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2025, vilket innebär en ökning på i genomsnitt 1,2 % i förhållande till 2024 års budget.

Dessutom beslutade gemensamma kyrkorådet ge församlingarna och enheterna för gemensamma tjänster anvisningar för beredning av budgeten för år 2025 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2025–2027.

Gemensamma kyrkorådet beslutade dessutom föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska anteckna bemötandet av Laura Häggbloms initiativ för kännedom. I initiativet föreslås det att man ska avstå från den skogsavverkning som har planerats för lägergårdsområdet Tontunniemi. Som bemötande av initiativet konstaterades det att samfälligheten har som målsättning att under år 2024 endast utföra sådan skyddsavverkning på området som Skogscentralen har anvisat och låta bli övrig avverkning. Bemötandet finns i sin helhet tillgängligt på föredragningslistan och senare också i protokollet.

Beslut om Kirkko ja kaupunki

Gemensamma kyrkorådet beslutade föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska godkänna det uppdaterade avtalet om huvudstadsregionens församlingars gemensamma medieredaktion samt den uppdaterade instruktionen för den gemensamma medieredaktionen.

Gemensamma kyrkorådet beslutade likaså föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att Vanda kyrkliga samfällighet ska förbinda sig vid att den tryckta tidningen Kirkko ja kaupunki utkommer med 16 nummer år 2025. Dessutom föreslogs det att fullmäktige som grund för ekonomiplaneringen för mediet Kirkko ja kaupunki ska godkänna att Vanda kyrkliga samfällighets andel av kostnaderna uppgår till 942 283 euro år 2025. Post- och distributionskostnadernas andel av denna summa utgör 526 620 euro och de fasta kostnadernas andel utgör 415 663 euro.

Gemensamma kyrkorådet antecknade också dataskyddsöversikten för år 2023 för kännedom.

Ytterligare uppgifter om de behandlade ärendena finns på föredragningslistan och senare i protokollet. Dessa finns tillgängliga på samfällighetens webbsida som berör beslutsfattandet.
 

19.4.2024 09.46