Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkorådet godkände Vanda församlingars verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023 – församlingarnas samarbete med olika aktörer ökade

Samarbetet mellan Vanda församlingar och andra aktörer stärktes under år 2023.

Dickursby kyrka

Gemensamma kyrkorådet 20.3.2024

Detta syntes exempelvis som en ökning av den verksamhet som ordnades tillsammans med olika samarbetsparter. Det var bland annat fråga om mångkulturell verksamhet, hjälpverksamhet och verksamhet med anknytning till diakonin.

Församlingarnas anställda mötte också allt fler människor i social- och hälsovårdssektorns verksamhetsenheter och i övriga samarbetsparters lokaler.

År 2023 medförde Rysslands fortsatta anfallskrig mot Ukraina och andra globala kriser ekonomiska utmaningar. Dessutom förekom fortfarande spår av pandemin.

Trots detta utvisade bokslutet ett överskott på 277 064,96 euro för räkenskapsperioden. Överskottet uppkom till följd av de ökade kyrkoskatteinkomsterna och verksamhetsintäkterna samt genom stävjande av kostnaderna.

Dessutom beslutade gemensamma kyrkorådet


•    via Kyrkans Utlandshjälp ge ett bidrag på 20 000 euro för att hjälpa barn och unga som drabbats av kriget i Ukraina,
•    föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska göra vissa anslagsändringar i budgeten för år 2024,
•    begära redogörelser för planerna för användningen av överskotten och täckande av underskotten i förhållande till nettobudgetramen för år 2023,
•    anteckna befolkningsstatistiken för år 2023 för kännedom och sända den till gemensamma kyrkofullmäktige för kännedom,
•    ge ett bemötande med anledning av Tom Häggbloms initiativ om ärendehanteringssystemets tvåspråkighet, 
•    föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska godkänna nya stadgar för gravskötselfonden, som föreslås träda i kraft 1.7.2024,
•    godkänna en gravvårdsplan för graven 1 A 002, samt
•    ge direktionen för Kirkko ja kaupunki ett utlåtande om papperstidningens utgivningsfrekvens.

Tilläggsinformation angående samtliga ärenden fås från föredragningslistan som finns på den webbsida som gäller beslutsfattandet, och senare ur protokollet.

21.3.2024 09.11