Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkorådet i Vanda sammanträdde på askonsdagen 14.2.

Gemensamma kyrkorådet höll sitt första sammanträde för året i Dickursby kyrka 14.2.2024. Vid sammanträdet fattade gemensamma kyrkorådet beslut bl.a. i fråga om tvistemålet rörande Lövö-arrendeavtalet.

Dickursby kyrka

Gemensamma kyrkorådet i Vanda sammanträdde på askonsdagen 14.2.

Gemensamma kyrkorådet beslutade att behandlingen av tvistemålet rörande Lövö-arrendeavtalet ska fortgå i form av sedvanligt rättegångsförfarande vid Helsingfors hovrätt istället för i form av medling i domstol. 
Helsingfors tingsrätt meddelade 29.6.2023 sin dom i tvisten gällande arrendeavtalet och förkastade då Asunto Oy Hiidenkiukaan Salpas talan om jämkning av arrendeavtalets villkor.

Både tingsrättens dom från juni 2023, som var positiv för Vanda kyrkliga samfällighet, och skyldigheten att bemöta arrendetagarna jämlikt och rättvist talar för att ärendets behandling ska fortgå genom domstolsbehandling vid Helsingfors hovrätt istället för genom medling i domstol. 
Vanda kyrkliga samfällighet anser att samfälligheten bör behandla sina arrendetagare jämlikt och rättvist, och att arrendet därför bör bestämmas enligt samma arrendevillkor för alla områden. Det är därmed inte motiverat att samfälligheten beviljar någon eller några arrendetagare sänkt arrende och jämkar arrendeavtalets villkor.

Samfälligheten har inhämtat sakkunnigvärderingar av fastigheterna på Lövö innan de nya arrendeavtalen ingåtts och avtalens arrendenivå bestämts. Beloppet av det arrende som fastställts för tomterna baserar sig på de värden som sakkunnigvärderingen utvisade för fastigheterna.

Övriga beslut som fattades vid sammanträdet

Gemensamma kyrkorådet beslutade föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska:
-    inrätta en ungdomsarbetsledartjänst i Korson seurakunta 1.5.2024.
-    anteckna bemötandet av Paula Lehmuskallios initiativ för kännedom. Initiativet gällde avstående från mediet Kirkko ja kaupunki.
-    bevilja Salla Poropudas avsked från medlemskapet i gemensamma kyrkofullmäktige, och konstatera att Kati Taivainen blir fullmäktigemedlem istället för Poropudas. 

Dessutom beslutade gemensamma kyrkorådet:


-    bevilja Salla Poropudas avsked från medlemskapet i ekonomi- och strategikommissionen och utse Kati Taivainen till ny medlem i kommissionen. Till suppleant utsågs Kirsi Kallio. Kati Taivainen utsågs till vice ordförande för kommissionen. 
-    godkänna konkurrensutsättningen av konfirmandlägren för år 2024 och befullmäktiga fastighetsdirektören att fatta projektspecifika beslut om de ekonomiskt mest fördelaktiga jämförelsegrunderna för anbuden.
-    utse upphandlingsassistent Sini Rahkonen till miljöansvarig i Vanda kyrkliga samfällighet.
-    anteckna för kännedom att utvidgningen av begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars invigdes 23.1.2024.
-    ge Katja Maidell-Taipale vokation för en visstidstjänst som sjukhuspräst och rikta den till biskop Teemu Laajasalo och domkapitlet i Helsingfors stift.

En närmare presentation av ärendena, och senare även protokollet, kan läsas här: Päätöksenteko

19.2.2024 12.12