Vanliga frågor om församlingsvalet

 

När måste en person som hör till kyrkan bli medlem i en viss församling för att kunna rösta i den församlingen i församlingsvalet hösten 2022?

Personen bör ha antecknats som medlem i den aktuella församlingen senast 15.8.2022 för att kunna rösta. Om en församlingsmedlem har flyttat till en annan församlings område efter 15.8 har personen rösträtt i sin ”gamla” församling. (Kyrkolagen 23 kap. 12 §)

 

När måste en person som inte hör till kyrkan bli medlem i kyrkan för att kunna rösta i församlingsvalet?

Också en person som inte hör till kyrkan bör ha antecknats som medlem i församlingen senast 15.8 för att kunna försäkra sig om rösträtt i höstens val. De som inträtt i kyrkan efter 15.8 kan endast få rösträtt om valnämnden utnyttjar sin rätt att uppdatera förteckningen över röstberättigade. Valnämnden kan korrigera förteckningen över röstberättigade tills den vinner laga kraft 4.11.2022 kl. 16.00. (Kyrkolagen 23 kap. 12, 22 och 23 §)

 

När måste en person som ämnar kandidera bli medlem i församlingen för att kunna ställa upp som kandidat?

En person som ämnar kandidera bör vara medlem i församlingen senast när kandidatuppställningen avslutas, dvs. 15.9.2022. (Kyrkolagen 23 kap. 2 §)

 

När måste en person senast fylla 18 år för att kunna kandidera i valet?

Valbarhetsåldern måste ha uppnåtts på valdagen 20.11.2022. (Kyrkolagen 23 kap. 2 § 1 mom.)

 

Är det möjligt att förhandsrösta utomlands i församlingsvalet?

Rösträtt i församlingsvalet har de medlemmar av kyrkan som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland. Frånvarande medlemmar i församlingen kan alltså inte rösta i valet. (Kyrkolagen 23 kap. 12 §)

 

Kan jag befullmäktiga ett ombud att rösta i mitt ställe?

Rösträtten är till sin karaktär en personlig rättshandling. Rösträtten får således inte utövas genom ombud. Som ombud betraktas dock inte ett valbiträde eller annat biträde, som på den röstandes begäran har rätt att assistera den röstande.

 

Hur många stiftande medlemmar behövs för att grunda en valmansförening?

Minst tio röstberättigade medlemmar av församlingen kan grunda en valmansförening och ställa upp kandidater i församlingsval. (Valordningen för kyrkan 13 §)

 

Kan en stiftande medlem i en valmansförening kandidera i församlingsvalet?

En stiftande medlem i en valmansförening kan kandidera för den aktuella valmansföreningen i valet. (Valordningen för kyrkan 15 §)

 

Kan en kandidat för en valmansförening fungera som valmansföreningens ombud eller dennes ersättare?

En kandidat för en valmansförening får inte fungera som valmansföreningens ombud eller dennes ersättare. (Valordningen för kyrkan 15 §)

 

Kan en tjänsteinnehavare eller arbetstagare i en församling eller kyrklig samfällighet vara stiftande medlem i en valmansförening?

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare i en församling kan vara stiftande medlem i en valmansförening under förutsättning att personen är röstberättigad i församlingsvalet, dvs. en församlingsmedlem som fyller 16 år senast på valdagen. Församlingens arbetstagare och tjänsteinnehavare är röstberättigade eftersom de är medlemmar i kyrkan, men de får inte kandidera i valet i den församling där de arbetar. Det här gäller på motsvarande sätt kyrkliga samfälligheter. (Valordningen för kyrkan 13 §, kyrkolagen 23 kap. 3 och 12 §)

 

Antecknas uppgifterna om en valmansförenings ombud och dennes ersättare i stiftelseurkunden för valmansföreningen?

En valmansförenings ombud och dennes ersättare är medlemmar i valmansföreningen. Deras uppgifter antecknas i stiftelseurkunden och de undertecknar den på samma sätt som de övriga medlemmarna. Dessutom antecknas deras befullmäktigande att fungera som ombud och ersättare i punkten för detta på stiftelseurkundens första sida. (Valordningen för kyrkan 15 §)

 

Vilken ålder krävs för kandidater, stiftande medlemmar i valmansföreningar, valmansföreningars ombud och medlemmar i valnämnden, och när måste ålderskravet uppfyllas?

En kandidat måste för att vara valbar fylla 18 år senast på valdagen 20.11.2022. En stiftande medlem i en valmansförening ska vara röstberättigad medlem i församlingen. Detta krav uppfylls om personen fyller 16 år senast på valdagen 20.11.2022. En medlem i valnämnden samt en valmansförenings ombud och dennes ersättare ska ha fyllt 18 år innan de väljs till uppgiften. (Kyrkolagen 23 kap. 2 och 12 §, valordningen för kyrkan 13 och 15 §)

 

Vilka behörighetsvillkor gäller för en valförrättare?

En valförrättare ska ha fyllt 18 år vid den tidpunkten då han eller hon utses till uppgiften. Personen behöver inte vara medlem i den församling där han eller hon fungerar som valförrättare. En kandidat eller en kandidats make, barn, syskon eller förälder kan inte vara valförrättare. Med make avses äkta makar och personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden eller i registrerat partnerskap med kandidaten. (Kyrkolagen 23 kap. 19 § 4 mom.)

 

Vilka behörighetsvillkor gäller för ett valbiträde och vad är valbiträdets uppgift?

Ett valbiträde ska ha fyllt 18 år vid den tidpunkten då han eller hon utses till uppgiften. Personen behöver inte höra till kyrkan eller vara medlem i den församling där han eller hon fungerar som valbiträde. En kandidat eller en kandidats make, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara valbiträde. Med make avses äkta makar och personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden eller i registrerat partnerskap med kandidaten. Valbiträdets uppgift är att bistå den röstande enligt dennes önskemål. En röstande vars förmåga att göra en röstningsanteckning är väsentligt nedsatt får vid röstningen assisteras av ett 18 år fyllt biträde som han eller hon har utsett, och som inte är jävig för uppgiften som biträde. Biträdet är skyldigt att samvetsgrant iaktta den röstandes vilja och hemlighålla det som han eller hon fått veta i samband med röstningen. Biträdet får under inga omständigheter rekommendera att den röstande ska rösta på en viss kandidat. (Kyrkolagen 23 kap. 19 § 4 mom., valordningen för kyrkan 33 och 42 §)

 

Kan samtycke till att ställa upp som kandidat återkallas?

Kyrkans vallagstiftning innehåller inga uttryckliga bestämmelser om saken. Om en person bevisligen återkallar sitt samtyckte till kandidaturen innan stiftelseurkunden för valmansföreningen och kandidatlistan lämnas in, kan det ursprungliga samtycket betraktas som ogiltigt. Efter att kandidatuppställningen har avslutats tas ett återkallande av samtycke inte längre i beaktande.

 

Hur bör man gå till väga om en kandidat förlorar sin valbarhet efter 3.10, dvs. efter att kandidatlistorna gjorts upp?

Kandidaten avlägsnas inte från kandidatlistan. Kandidatens eventuella röster kommer kandidatlistan till godo. Kandidaten bör dock antecknas som icke valbar i resultatsystemet för att valresultat ska beräknas korrekt. (Valordningen för kyrkan 49 § 2 mom.)