Vad handlar församlingsvalet om?


Det ordnas församlingsval i november 2022. Förhandsröstningen ordnas 8–12.11, och den ordinarie valdagen är 20.11. På denna webbplats informeras det senare om röstningsställena. 

Vem får rösta?

Alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan som fyllt 16 år senast på valdagen 20.11 får rösta i församlingsvalet.  Det krävs inte att man deltagit i konfirmandundervisning eller är konfirmerad, utan medlemskap i kyrkan räcker för rösträtt. 

Vem får ställa upp som kandidat i valet?

Alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan som senast på valdagen 20.11 har fyllt 18 år får ställa upp som kandidater i valet. 

I Vanda får man välja representanter till två förtroendeorgan

I Vanda finns det sju församlingar som tillsammans bildar Vanda kyrkliga samfällighet. Därför väljer man i samband med församlingsvalet i Vanda både medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet och till församlingsrådet i den egna lokala församlingen. Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten, medan församlingsrådet leder församlingen. 
Varje röstberättigad medlem får alltså två röstsedlar och får rösta på kandidater till båda organen. Man kan rösta på samma person eller på olika personer till de två organen. 

Vad fattar de förtroendevalda beslut om?

Beslutsfattandet i församlingarna grundar sig på ett demokratiskt system. De förtroendevalda, som i demokratisk ordning har blivit valda till sina uppdrag genom församlingsvalet, fattar beslut bland annat om tyngdpunkterna för församlingens arbete och verksamhet, om den personal som anställs i församlingarna och om de ändamål för vilka församlingarnas medel används. I förtroendeorganen fattar man dessutom beslut om församlingarnas strategi. 
De förtroendevalda som blivit valda genom församlingsvalet väljer å sin sida representanter till kyrkomötet, som är det högsta beslutande organet i Finlands evangelisk-lutherska kyrka.  
 

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige fattar de viktigaste besluten om samfällighetens ekonomi och tjänsteinnehavare, exempelvis beslut som berör de huvudsakliga riktlinjerna för församlingens verksamhet och ekonomi samt beslut som berör byggprojekt och nya tjänster. Till gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom församlingsvalet 51 medlemmar. Gemensamma kyrkofullmäktige utser å sin sida medlemmarna i gemensamma kyrkorådet, som svarar för den praktiska ledningen och bereder ärendena för beslutsfattande i gemensamma kyrkofullmäktige. 

Församlingsrådet

Församlingsråden utövar den högsta beslutanderätten i församlingarna. Varje församling i Vanda har ett eget församlingsråd, vars medlemsantal varierar beroende på församlingens storlek. Församlingsrådet leder församlingens verksamhet, främjar dess andliga liv samt fattar beslut om användningen av de medel som anvisats församlingarna. 


Läs mer om beslutsfattandet i Vanda församlingar, ta del av protokollen och se vilka personer som för närvarande är förtroendevalda.

Förhandsröstning i Myyrmanni år 2010. Bild Jani Laukkanen.
Förhandsröstning i Myyrmanni år 2010. Bild Jani Laukkanen.