Ställ upp som kandidat!

Kyrkan behöver beslutsfattare av många olika slag. Som kandidater behövs församlingsmedlemmar i alla olika åldrar och som tänker på olika sätt. 

Du kan kandidera om du är konfirmerad, medlem i kyrkan och 
•    fyller 18 år senast på valdagen, dvs. 20.11.2022, 
•    har blivit medlem i församlingen senast 15.9.2022, samt 
•    ger ditt skriftliga samtycke till att ställa upp som kandidat i valet.  
Kom med och påverka i kyrkan! 

 

Nu har kandidatnomineringen inletts

Nomineringen av kandidater till församlingsvalet år 2022 har nu inletts. Kandidaterna ska vara uppställda senast 15.9.2022. På denna webbplats finns samlad information för dem som vill ställa upp som kandidater i valet.

Varför kandidera?

Ställ upp som kandidat som den du är. Våra församlingar behöver människor av alla olika slag som beslutsfattare. Vi uppmuntrar just dig att kandidera och börja driva frågor som är viktiga för dig och för vandaborna. Som förtroendevald får du möjligheter att påverka bland annat de tjänster som kyrkan tillhandahåller i din näromgivning och församlingarnas strategier. 
 

Hur kandiderar jag?

I församlingsvalet kan du ställa upp som kandidat via en kandidatlista. De valmansföreningar som grundas för valet upprättar kandidatlistor. Du kan antingen ta kontakt med kontaktpersonen för en befintlig kandidatlista, eller grunda en egen valmansförening via vilken du kandiderar.  
Du kan ställa upp som kandidat både till gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet och till församlingsrådet i din egen församling. Det är också möjligt att ställa upp som kandidat bara till ett av dessa förtroendeorgan. 


Hur väljer jag kandidatlista?


Det är viktigt att du väljer en kandidatlista som du upplever som lämplig, eftersom du i det fall att du blir invald i församlingsrådet eller gemensamma kyrkofullmäktige bildar en gemensam fullmäktigegrupp tillsammans med de förtroendevalda som blivit invalda från samma kandidatlista. 

Gör dig förtrogen med kandidatlistorna och ta frimodigt kontakt med listornas kontaktpersoner för att få tilläggsinformation. Fundera på vilka teman som är viktiga för dig och vilka frågor du vill driva i egenskap av förtroendevald innan du väljer på vilken kandidatlista du ställer upp. Du kan också ta del av protokollen och föredragningslistorna från den förra valperioden. 

Du kan även grunda en ny valmansförening som upprättar en egen kandidatlista. En valmansförening kan grundas av tio röstberättigade medlemmar i församlingen.


Hur grundar jag en egen valmansförening?

 1. Skriv ut stiftelseurkundsdokumenten
  Dokumenten fås från kyrkoherdeämbetet. Du kan skriva ut dem också här.
   
 2. Bekanta dig med detaljerna  
  Valmansföreningen kan på sin kandidatlista ställa upp högst dubbelt så många kandidater som kan bli invalda i församlingsrådet. Som kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige är det emellertid möjligt att ställa upp tre gånger så många kandidater som kan bli invalda från församlingen i fråga. Samma kandidat kan vara uppställd bara på en valmansförenings kandidatlista. Det finns skäl att hos kyrkoherdeämbetet ta reda på om det i den egna församlingen finns någon specifik praxis i samband med kandidatuppställningen, exempelvis när det gäller kandidatfotograferingen.  
   
 3. Utse ett ombud
  Någon av dem som undertecknat stiftelseurkunden ska utses till ombud för valmansföreningen och någon annan till suppleant för ombudet. Dessa får inte vara kandidater på valmansföreningens lista och inte heller medlemmar i församlingens valnämnd. Valmansföreningens övriga grundare och undertecknare får själva vara kandidater. Ombudet ska ha fyllt 18 år.  
   
 4. Ange ett tema och ge listan ett namn 
  Avsikten med namnet är att informera väljarna om vilken grupp som finns bakom listan och om vad som är dess mål.  
   
 5. Lämna in dokumenten i tid  
  Stiftelseurkunden, ombudets försäkran och det skriftliga samtycke som ska undertecknas av varje kandidat ska lämnas in till kyrkoherdeämbetet senast 15.9.2022 kl. 16. 


Valmaskinen 

Före valet lanseras en valmaskin på webben, som hjälper väljarna att utse en lämplig kandidat. De som kandiderar i valet får på förhand möjlighet att besvara valmaskinens frågor. Frågorna i valmaskinen kan besvaras av kandidaterna under perioden 27.9–6.10.2022. Valmaskinen är en viktig kanal för att nå väljarna. 
 

Kampanjmaterial för kandidaterna 

De som kandiderar i valet får i sitt valarbete använda sig av det kampanjmaterial som utarbetas för församlingsvalet. Det kommer bland annat att erbjudas modeller för kandidatkort som kan användas i sociala medier, där man kan foga in uppgifter om sig själv.


Dataskyddsbeskrivning för kandidater