Till nyhetslistan

Infografik över antalet medlemmar i församlingarna i Vanda. Siffrorna finns skrivna i nyhetstexten.

Kyrkan är med sina 121 000 medlemmar en av de största gemenskaperna i Vanda

2.2.2022 15.21

Vanda evangelisk-lutherska församlingar hade 121 873 medlemmar vid utgången av år 2021. Vanda svenska församling hade 4151 medlemmar.

I fråga om sitt medlemsantal är Kyrkan i Vanda fortfarande en av stadens största gemenskaper – till och med den allra största.

Av stadens befolkning hör 50,9 % procent till de evangelisk-lutherska församlingarna. Procentandelen påverkas förutom av utträdet ur kyrkan i Vanda även av att det internationella och mångkulturella inslaget i staden ökar. De som hör till kyrkan består nämligen till största delen av personer som talar finska eller svenska som modersmål. Av Vandas finskspråkiga invånare hör 65 % till kyrkan, medan 71,6 % av de svenskspråkiga invånarna hör till kyrkan. Bland andra än de finsk- eller svenskspråkiga vandaborna hör bara 3 % till kyrkan.

Bland dem som hörde till kyrkan i Vanda 31.12.2021 utgjordes den största gruppen av 10–19-åringarna, som omfattade 16 763 personer. Den näst största gruppen utgjordes av 20–29-åringarna (16 419 personer).

Kyrkotillhörigheten var störst inom Hämeenkylän seurakuntas område i den västra delen av Vanda, där 55,54 % av invånarna hörde till kyrkan, och minst inom Hakunilan seurakuntas område där 43,74 % hörde till kyrkan. Ifall motsvarande siffror räknas ut för den finskspråkiga befolkningens del var kyrkotillhörighetsprocenten i Hakunilan seurakunta 66,5  % (65,6 % år 2020) och i Hämeenkylän seurakunta 68,7 % (densamma som år 2020).

Antalet personer som anslöt sig till kyrkan ökade – förklaringen finns i coronatidens inverkan på dopen

Vanda församlingars medlemsantal minskade med 2 833 personer i förhållande till år 2020. Sammanlagt utträdde 2 136 personer ur kyrkan, vilket var 4 fler än år 2020.

Vanda församlingars medlemsantal har minskat förutom på grund av utträdet även på grund av flyttningsöverskottet. Personer som hör till kyrkan flyttar i högre grad bort från Vanda än till Vanda. Församlingarnas medlemsantal minskade under året med 1 549 personer på grund av utflyttningsöverskottet. Siffran ökade avsevärt i förhållande till år 2020, då utflyttningsöverskottet omfattade 603 personer.

Det största antalet personer som utträdde ur eller anslöt sig till kyrkan hänförde sig till 18–39-åringarnas åldersgrupp.

Kyrkan fick 1 004 nya medlemmar, vilket var 124 fler än år 2020.

Antalet personer som anslöt sig till kyrkan ökade numerärt sett mycket. Siffran innefattar emellertid också alla de barn som anslöts till kyrkan först efter att de registrerats i befolkningsregistret (253 anslutna var 0 år). Då man bortser från dessa barn, uppgår antalet anslutna till motsvarande siffra som under åren före pandemin, dvs. 751 (778 år 2019).

– Året 2021 framträder tydligt som ett coronafenomen i och med att barnets namn oftare registrerades redan före dopet. På grund av pandemin och de restriktioner som uppställdes för samlingar flyttades familjefester ibland fram till en senare tidpunkt, vilket i vissa fall kunde leda till att barnet först registrerades i befolkningsregistret och sedan senare registrerades som medlem i kyrkan, säger Tuomo Kahenvirta som är direktör för Vanda regionala centralregister.

Uppgifter om barnet ska meddelas befolkningsdatasystemet inom tre månader från barnets födelse. Vanligtvis döps barnet före tre månaders ålder, varvid namnet förmedlas till befolkningsdatasystemet i samband med dopet.

I Vanda döptes 1 207 barn år 2021. Ökningen av antalet döpta i förhållande till året innan var 10,8 %. Under samma tid ökade nativiteten i Vanda med 9,3 %.

Antalet kyrkliga vigslar ökade en aning

Under året ordnades 328 vigslar eller välsignelser av äktenskap för Vanda församlingars medlemmar. Procentuellt sett medverkade kyrkan i 55 % av sina medlemmars vigslar eller kyrkliga välsignelser. Detta är en något större andel än år 2020, då andelen var 51 %. 

Antalet personer yngre än 16 år som deltog i skriftskolan var 1 531, medan 40 personer som var äldre än 16 deltog i skriftskolan.

Antalet avlidna församlingsmedlemmar uppgick år 2021 till 1 097 (1 148 år 2020).

Tikkurilan seurakunta placerar sig på 10:e platsen bland landets största församlingar

I Vanda finns det sju evangelisk-lutherska församlingar, varav Tikkurilan seurakunta har det största medlemsantalet (37 834 medlemmar). Tikkurilan seurakunta placerar sig på 10:e platsen bland de största församlingarna i Finland. Den näst största församlingen i Vanda är Vantaankosken seurakunta som är verksam i Myrbacka och Kivistö (28 030 medlemmar). 

Vanda församlingars medlemsantal 31.12.2021
Tikkurilan seurakunta 37 834
Vantaankosken seurakunta 28 030
Korson seurakunta 16 134
Hakunilan seurakunta 13 247
Rekolan seurakunta 11 832
Hämeenkylän seurakunta 10 645
Vanda svenska församling (omfattar de svenskspråkiga i hela Vanda) 4 151

Hjälp gavs i samband med 47 000 människomöten och närapå 370 000 människor deltog i församlingarnas verksamhet


Förra året gav kyrkan mångsidigt stöd och konkret hjälp till många vandabor, och detta kommer att fortgå även under det innevarande året. År 2021 gav Vanda församlingars anställda och volontärer vandaborna hjälp och stöd i samband med 47 000 människomöten. Vanda församlingar erbjuder både sina medlemmar och alla som bor i Vanda mångsidiga tjänster samt hjälp och stöd. I församlingarnas verksamhet deltog år 2021 sammanlagt nästan 370 000 personer, antingen på plats eller via webben.

Nästa höst ordnas församlingsval, där alla medlemmar i kyrkan som fyllt 16 år är röstberättigade. I Vanda finns det ca 90 000 röstberättigade personer. Kandidatuppställningen pågår fram till mitten av september.