Till nyhetslistan

Gemensamt ansvar -kampanjbild.

Ungdomar som blivit lidande under coronapandemin får stöd med hjälp av Gemensamt Ansvar-insamlingen

31.1.2022 16.18

Gemensamt Ansvar-insamlingen inleds söndagen den 6 februari 2022.

Den globala pandemin har drabbat ungdomarna i ett känsligt livsskede och utgjort en hård prövning för den unga generationen såväl i Finland som runt hela världen. Den skolhälsoenkät som Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomförde år 2021 visade att de finländska ungdomarnas mentala hälsa har försämrats under den tid pandemin varat.

Temat för kyrkans Gemensamt Ansvar-insamlingskampanj i år är ”Bidra till min morgondag”. Temat lyfter fram ungdomarnas erfarenheter av ångest och ensamhet, vilka har utökats av den utdragna coronapandemin. Med de medel som insamlingen inhämtar hjälper vi barn och unga som lider av coronapandemins följder.

– På grundval av den enkät som utfördes bland skolungdomar och på grundval av möten med enskilda ungdomar vet vi att ensamheten och ångesten har ökat bland ungdomar i högklasserna, säger diakon Auli Kekoni från Vantaankosken seurakunta.

Av de insamlade medlen tillfaller 40 procent det arbete som församlingarna och Lasten ja Nuorten keskus utför bland ungdomar i Finland. Med 60 procent av de insamlade medlen hjälper vi via Kyrkans Utlandshjälp människor i utvecklingsländernas katastrofområden.

En del av ungdomarna löper risk för marginalisering

De två år som vi tvingats leva med restriktioner är en lång tid i en ung människas liv. För en ungdom kan det vara svårare än för en vuxen att återkalla i minnet eller ens kunna identifiera allt som man har blivit tvungen att avstå från på grund av pandemin. 

Auli Kekoni poängterar att de restriktioner som följt av pandemin har drabbat ungdomarna på olika sätt.

- Många unga har klarat sig väl eller åtminstone tämligen väl under coronatiden tack vare goda sociala kontakter och mångsidiga intressen. Restriktionerna har haft de allvarligaste konsekvenserna för de ungdomar som även har andra utmaningar i sitt liv. Man borde alltså nu framför allt satsa på de ungdomar som har fastnat i ensamheten i sina hem, dvs. dem som inte har digitalt kunnande eller samma slags social kompetens som de ungdomar som klarar sig väl.

Genom Gemensamt ansvar-insamlingen 2022 utökas vuxenstödet i ungdomarnas vardag

I Finland har man för avsikt att med hjälp av de insamlade medlen utvidga det uppsökande ungdomsarbetet, Palveluoperaatio Saapas, till nya orter och sprida verksamheten också till skolor. Med insamlingsmedlen stöder vi också den riksomfattande NettiSaapas-verksamheten, där volontärer på olika sociala medieplattformar söker upp ungdomar som är i behov av en vuxen lyssnare.

Kyrkoherden i Hakunilan seurakunta, Hans Tuominen, som svarar för Gemensamt ansvar-insamlingen i Vanda församlingar, berättar att församlingarna kommer att fundera ut på vilka olika sätt man kan främja välmåendet bland barn och unga. Av de insamlade medlen kommer 20 procent att användas för lokalförsamlingarnas hjälparbete. 

- Exempelvis kommer man i Rekolan seurakunta att börja erbjuda ungdomar lösningsinriktad korttidsterapi enligt walk in-principen. Detta koncept har varit framgångsrikt bland annat i församlingarna i Tammerfors, uppger Tuominen.

I Vanda kan en del av medlen användas också bland annat för diakonibidrag till barnfamiljer och för projektet Nuorisotyö raiteilla, som genomförs i samarbete med staden, där ungdomsarbetarpar rör sig på tågen och mötesplatserna längs tågbanan i huvudstadsregionen.

I andra länder är behoven ännu större än hos oss

Av de medel som samlas in genom Gemensamt ansvar-insamlingen tillfaller 60 procent Kyrkans Utlandshjälps (KUH) katastroffond. Medlen används för att inleda och genomföra katastrofhjälp i samband med de humanitära katastrofer som inträffar i utvecklingsländer. Orsakerna till hjälpbehoven utgörs oftast av naturkatastrofer, följderna av politiska konflikter och storolyckor.

I fokus för årets insamling står framför allt KUH:s arbete i Sydsudan, dit familjer som flytt undan våldsamheter i samband med inbördeskriget nu börjar återvända.

Du kan bidra till Gemensamt ansvar-insamlingen i din egen församling på många olika sätt

På grund av coronaläget är det åtminstone inte under insamlingens inledande skede möjligt att ordna traditionella bössinsamlingar eller evenemang för insamling av medel.

De undantagsförhållanden som föranletts av coronapandemin har lett till att insamlingens avkastning har minskat avsevärt, eftersom det inte har varit möjligt att ordna exempelvis konserter och andra insamlingsevenemang på sedvanligt sätt. År 2019 insamlades över 75 000 euro i Vanda. Under det första coronaåret 2020 hann insamlingen starta före pandemin, och avkastningen uppgick då till cirka 52 000 euro. År 2021 insamlades i Vanda cirka 22 000 euro för att hjälpa äldre.

Istället för de traditionella insamlingsformerna håller man på att övergå till donationer via webben, och församlingarna har hittat på nya sätt att genomföra insamlingen. I Vanda svenska församling kan man delta i en motionsutmaning och donera en euro för varje kilometer man skidar eller löper.

- Många var redan förra året glada över att man via sin egen hemförsamling enkelt kunde göra en donation till Gemensamt ansvar-insamlingen exempelvis via MobilePay eller via webben, säger kyrkoherde Hans Tuominen.

Läs mer om insamlingen och gör en donation