Till nyhetslistan

Fler än 115 000 vandabor hör till kyrkan – utträdet minskade

Vid utgången av år 2023 hörde 70,8 % av Vandas svenskspråkiga invånare till kyrkan.

Helsinge kyrka S:t Lars

Helsinge kyrka S:t Lars

Vanda evangelisk-lutherska församlingar hade 115 871 medlemmar vid utgången av år 2023. Med sitt medlemsantal är Kyrkan i Vanda fortfarande en av stadens största gemenskaper – till och med den allra största.

Av stadens befolkning hörde 46,8 % till de evangelisk-lutherska församlingarna vid utgången av år 2023. Året innan var motsvarande andel 48,9 %.

Den minskning av kyrkotillhörigheten som har pågått redan under flera års tid påverkas i Vanda framför allt av att den internationella och mångkulturella befolkningen i staden ökar. De som hör till kyrkan är i huvudsak personer som har finska eller svenska som modersmål. Vid utgången av år 2023 hörde 63 % av Vandas finskspråkiga invånare till kyrkan, och 70,8 % av de svenskspråkiga.

Bland andra än finsk- eller svenskspråkiga vandabor hör bara 2,2 % till kyrkan. Den befolkning som har invandrarbakgrund representerar ett brett spektrum av olika åskådningar. Även om många som talar något annat språk än finska eller svenska som modersmål är kristna, har de valt att höra till något annat kyrkosamfund än den evangelisk-lutherska kyrkan.

Kyrkotillhörigheten är störst i den västra delen av Vanda

Kyrkotillhörigheten var störst inom Hämeenkylän seurakuntas område i den västra delen av Vanda, där 52,5 % av invånarna hörde till kyrkan, och minst inom Hakunilan seurakuntas område där 40,3 % hörde till kyrkan. Då motsvarande siffror räknas ut endast för områdenas finskspråkiga befolkning var kyrkotillhörighetsprocenten i Hämeenkylän seurakunta 65,8 och i Hakunilan seurakunta 63,2.

Numerärt sett utgörs de största åldersgrupper som hör till kyrkan i Vanda av representanter för millenniegenerationen och generation Z. Bland de olika åldersgrupperna, vilka omfattar ett åldersspann på tio år, var kyrkotillhörigheten 31.12.2023 störst bland 10–19-åringarna (16 070 medlemmar). Den näst största gruppen utgjordes av 20–29-åringar (14 501 medlemmar).

Utträdet ur kyrkan minskade

Sammanlagt utträdde 2 130 personer ur kyrkan i Vanda under år 2023, vilket var 391 färre än år 2022. Kyrkan fick 931 nya medlemmar, vilket var 23 fler än år 2022.

Vanda evangelisk-lutherska församlingars medlemsantal minskade med sammanlagt 2 847 medlemmar i förhållande till år 2022. Minskningen av medlemsantalet påverkas förutom av utträdet ur kyrkan även av utflyttningsöverskottet, mortaliteten och det minskade antalet döpta barn.

Vanda stads invånarantal uppgick vid utgången av år 2023 till 247 447 personer. Vanda stads befolkningsökning, som omfattade 4 530 personer, medförde emellertid inte någon nämnvärd ökning av församlingarnas medlemsantal. Flyttningsrörelsen är en viktig faktor som gör att församlingarnas medlemsantal minskar. Bland dem som flyttar bort från Vanda finns det fler personer som hör till församlingarna än bland dem som flyttar från andra orter till Vanda. I och med utflyttningsöverskottet förlorade församlingarna 1 191 medlemmar år 2023.

Antalet barn yngre än ett år som blev döpta i Vanda uppgick år 2023 till 768. Jämfört med året innan minskade antalet döpta med 27 %.

Antalet avlidna församlingsmedlemmar uppgick år 2023 till 1 225.

Av de unga som hör till kyrkan deltar nästan 95 % i konfirmandundervisningen

Konfirmandundervisningen bibehöll sin starka ställning bland dem som fyllde 15 år under året. Av de medlemmar i kyrkan i Vanda som fyllde 15 år deltog 94,6 % i konfirmandundervisningen år 2023. Detta innebar en ökning på 2,1 % i förhållande till året innan. Konfirmandarbetet nådde 1 652 ungdomar i Vanda. Lägren var den klart populäraste formen av konfirmandverksamhet.

Under året ordnade 267 par kyrkbröllop i Vanda

Kyrklig vigsel förrättades för 251 par i Vanda, och 16 par fick kyrklig välsignelse av äktenskap som ingåtts vid magistraten. Genom de kyrkliga vigslarna och välsignelserna medverkade kyrkan i 48,7 % av fallen då dess medlemmar ingick äktenskap.

Tikkurilan seurakunta är den största församlingen i Vanda

I Vanda finns det sju evangelisk-lutherska församlingar, varav Tikkurilan seurakunta har det största medlemsantalet (36 442 medlemmar). Den näst största församlingen är Vantaankosken seurakunta (26 617 medlemmar), som omfattar de västra delarna av Vanda, dvs. Myrbacka och Kivistö.

Vanda svenska församling som omfattar de svenskspråkiga i hela Vanda har 3 921 medlemmar.

Vanda församlingars medlemsantal 31.12.2023

Tikkurilan seurakunta                                            36 442

Vantaankosken seurakunta                                26 617

Korson seurakunta                                                 15 074

Hakunilan seurakunta                                           12 429

Rekolan seurakunta                                               11 249

Hämeenkylän seurakunta                                   10 139

Vanda svenska församling (som omfattar de svenskspråkiga i hela Vanda) 3 921

31.1.2024 12.52