Till nyhetslistan

Utvidgningen av begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars har färdigställts – området tas i bruk för begravningar genast efter invigningen

Utvidgningen av begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars i Vanda blev färdig i december 2023, och utvidgningsområdet invigs den 23 januari.

Minnesplatsen

Bild: Juha Paukkeri

Den utvidgning av begravningsplatsen som nu har genomförts är den trettonde i ordningen för begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars.

På utvidgningsområdet har det anlagts 1 418 kistgravplatser, 145 gravplatser i en kistminneslund samt 558 urngravplatser. På det nya området finns dessutom en minnesplats som inte ännu har fått något namn. Det nya begravningsplatsområdet tas i bruk efter att det har invigts, och begravningsverksamheten på området inleds omedelbart därefter. Invigningen förrättas av länsprosten Janne Silvast, kyrkoherde i Tikkurilan seurakunta.

– En begravningsplats är ett ställe där olika faser i livet framträder. På begravningsplatsen synliggörs tidigare generationers historia. Nära begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars löper trafiken på Ring III, och också flygtrafiken korsar begravningsplatsen. Människors vardagsliv är likaså närvarande på begravningsplatsen. Vid en grav är döden konkret närvarande, men samtidigt är det omgivande livets ström påtaglig för dem som besöker gravarna. Vid en grav kan man känna sig liten, men samtidigt kan man lyfta blicken, se fram emot evigheten och hoppas, konstaterar Silvast.

Minnesplatsen ger rum för alla vandabors sorg

På utvidgningsområdet finns också en ny minnesplats, dit man kan komma för att minnas anhöriga som är begravda på andra orter. Under årtiondenas lopp har inflyttningen till Vanda varit stor. Den nya minnesplatsen betjänar särskilt inflyttade, vars anhörigas gravar är belägna på andra orter. På den nya minnesplatsen finns ett konstverk som har utarbetats i samarbete mellan församlingarna och planeringsbyrån FCG, som har ansvarat för utvidgningsområdets realisering. Konstverkets fundament består av en fint slipad sten av svart granit från Varpaisjärvi. På fundamentet är det möjligt att placera minnesljus. Som par till fundamentet finns en effektfull stålskulptur.

– Minnesplatsen ger en vy över hela begravningsplatsen, och där blir områdets 500-åriga historia synlig: den gamla stenkyrkan, det nyare S:t Lars kapell och begravningsplatsen i sin helhet. Det nya minnesmärket avbildar vår tid i historien, berättar projektchef Juha Paukkeri.

Skulpturen är utarbetad i cortenstål, som med tiden får en orange patinerad färg.

– Skulpturens material, cortenstålet, är ett material som under de senaste åren har synts i många konstverk och fasader. Materialet kan ses som karaktäristiskt för nutida arkitektur. Det återspeglar även människolivets hårdhet, kärvhet och rost. I verket är också korstemat synligt. Samtidigt är det fråga om en minnesplats som är avsedd för alla vandabor.

Gravområden med gemensamma minnesplatser har ökat i popularitet

Begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars är den populäraste av Vanda kyrkliga samfällighets begravningsplatser. Där utförs årligen ca 600–700 gravsättningar. Det blev aktuellt att utvidga begravningsplatsen då de kistgravområden som hade anlagts på 1990-talet började bli fullbelagda. Trots att 77 procent av de avlidna i Vanda kremeras, gravsätts fortfarande ca 150 avlidna per år i kistgravar på begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars.

 

– Vid valet av grav har de gravar för vars del det finns gemensamma minnesplatser ökat avsevärt i popularitet i Vanda. Ifall en sådan grav väljs kan askan efter en avliden som har kremerats gravsättas i en minneslund, på ett ströområde eller i en valvgrav. För kistbegravningar har det i samband med utvidgningen av begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars anlagts en kistminneslund, där det finns ett gemensamt minnesmärke, Elon VIIVA, som har planerats av inredningsarkitekten och formgivaren Tapio Anttila. Kistminneslunden är ett enhetligt gravområde där det finns en kistgravplats för varje avliden. Namnen på dem som gravsätts i kistminneslunden upptecknas på det gemensamma minnesmärket, uppger chefen för begravningsverksamheten i Vanda kyrkliga samfällighet, Minna Aho.

Eftersom jordmånen på området består av lerhaltig jord med låg bärighet, har kistgravområdet anlagts i två faser. Under den första anläggningsfasen, som genomfördes åren 2019–2020, utfördes förbelastning genom att begravningsplatsområdet fylldes ut med sandjord som lämpar sig för begravningsplatsens slutliga användning. Det projekt som hänförde sig till den första fasen utfördes av Louhintahiekka. Det utvidgningsområde som nu invigs omfattar 0,88 hektar. Anläggningsprojektet genomfördes av Tieluiska Oy. För planeringen av begravningsplatsens utvidgningsområde svarade FCG-suunnittelu ja Tekniikka Oy.

Begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars har under århundradenas lopp förändrats från en kyrkogård utan träd och buskar till en nutida lummig begravningsplats som bär minnen från gångna tider. Under 1900-talet har begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars utvidgats sammanlagt tolv gånger.

Vanda kyrkliga samfällighet har fyra egna begravningsplatser. Till dem hör utöver begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars även Rödsands begravningsplats samt begravningsplatserna vid Tavastby kyrka och Korso kyrka. Dessutom finns ett konfessionslöst gravområde på Furumo begravningsplats, som är gemensamt för Vanda och Helsingfors kyrkliga samfälligheter.

23.1.2024 14.23