Till nyhetslistan

Totalrenoveringen av Myrbacka kyrka har framskridit till taklagsfest

Den omfattande totalrenoveringen av Myrbacka kyrka har framskridit väl, och en kulmen har nåtts. Taklagsfest firades den 17 januari. Avsikten är att verksamheten i kyrkan ska inledas igen hösten 2024.

Taklagsfesten i Myrbacka kyrka.

Foto: Sanna Viherväs

Den omfattande totalrenoveringen av Myrbacka kyrka har framskridit väl, och en kulmen har nåtts. Taklagsfest firades den 17 januari. Avsikten är att verksamheten i kyrkan ska inledas igen hösten 2024.

I Myrbacka kyrkas kyrksal finns för tillfället bara en byggställning kvar. Vid altarets plats finns en öppning i väggen, som är täckt med presenningar, där det ska byggas en ny väggavsats istället för den förra, som drabbats av fuktskador. Orgeln är tätt inkapslad i sin egen bubbla, som har särskild ventilation och där temperaturen och luftfuktigheten hålls reglerad under hela den tid renoveringen pågår.

Byggarbetsplatsens personal, de som har planerat totalrenoveringen, samarbetsparterna och Vanda församlingars representanter firade totalrenoveringens taklagsfest i kyrkan den 17 januari. För totalrenoveringens del innebär taklagsfesten att man nu fokuserar på det som är nytt.

Nästan varje kvadratcentimeter av kyrkan har setts över – också under marken

Myrbacka kyrka har varit stängd på grund av inomhusluftproblem sedan år 2019.  I samband med renoveringen har kyrkan genomgått en mycket grundlig sanering. Totalrenoveringsarbetet inleddes våren 2023.

– Efter rivningsskedet återstod nästan inget annat av kyrkan än dess tegelväggar samt dess bärande konstruktioner och yttertak. Allt kring dessa har avlägsnats och rengjorts. I en del av väggarna har också tegel bytts ut, uppger projektchefen för totalrenoveringen, Juha Paukkeri.

Många av kyrkans problem härrör sig från de lösningar som valts för konstruktionerna och som är typiska för byggtidpunkten på 1980-talet, och beträffande vilka det sedermera har konstaterats att de inte fungerar.

Renoveringen har i fråga om sin omfattning sträckt sig också långt under markytan. Tomten har försetts med täckdiken och vattenavledningssystem har anlagts. Dessutom har kyrkans grundkonstruktioner ytterst noggrant isolerats mot fukt.
Samtidigt har kyrkans husteknik förnyats och lokaldispositionen setts över, så att lokalerna kan användas på ett mångsidigare sätt än förut och så att de svarar mot de nuvarande behoven.

Även om man har sett över nästan varje kvadratcentimeter av kyrkan, förblir största delen av ändringarna ändå osynliga för dem som besöker kyrkan. På grund av kyrkans arkitektoniska värde har dess fasader och exempelvis kyrksalen i huvuddrag bevarats så som de var före renoveringen. Kyrkan är planerad av arkitekten och akedemikern Juha Leiviskä, som avled i mars 2023.

Totalrenoveringens budget uppgår till 15 miljoner euro. I samband med rivningen av konstruktionerna framgick det att en del av byggnadens bottenbjälklag samt altarväggens tak- och väggkonstruktioner var i sämre skick än vad man hade kunnat förutse på förhand. Detta förlängde renoveringens tidtabell med ungefär två månader och ökade budgeten en aning. Både tidtabellen och budgeten har emellertid hållit sig tämligen nära förhandsuppskattningarna.

Kyrkan öppnas under hösten

Avsikten är att verksamheten i kyrkan ska inledas igen hösten 2024. 

– I församlingen är vi verkligen glada över att renoveringsarbetet har framskridit väl, och vi väntar ivrigt på att få återvända till Myrbacka kyrka. Jag får nästan varje vecka frågor om när vi igen får tillgång till kyrkan, berättar Vantaankosken seurakuntas kyrkoherde Hans Tuominen.

Kyrkan är en viktig samlingsplats där man får träffa andra människor. I kyrkan ordnas såväl vardagliga familjecaféer, hobbyklubbar för barn, ungdomskvällar och gruppverksamhet för vuxna, som evenemang och förrättningar där stora känslor tar plats, dvs. dop, vigslar och jordfästningar. Kyrkan påminner oss om Guds godhet och närvaro i livet.

Myrbacka kyrka har tack vare sin goda akustik också varit en populär kyrka för konserter. Även kyrkans arkitektur intresserar, och kyrkan har haft många utländska besökare, framför allt från Japan. 

Myrbacka kyrka är Vantaankosken seurakuntas huvudkyrka. Församlingens verksamhet har sedan år 2019 bedrivits i ersättande lokaler, i Virta-kyrkan som är inrymd i Virtahuset i Myrbacka. Myrbacka kyrka kommer att användas också av Vanda svenska församling.

19.1.2024 10.13