Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet godkände samfällighetens budget för år 2024

 

Under sammanträdet förde gemensamma kyrkofullmäktige en livlig diskussion om missionsanslagen. Under diskussionen inlämnades två motförslag som fick understöd.

Mötesnytt Gemensamma kyrkfullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda 28.11.2023

Gemensamma kyrkofullmäktige fattade vid årets sista sammanträde beslut om riktlinjerna för ekonomin och verksamheten för de kommande åren. I detta sammanhang röstade man också om stödet till missionsorganisationerna. 

Efter omröstning godkände gemensamma kyrkofullmäktige Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026. Fullmäktige utelämnade det tillägg som gemensamma kyrkorådet föreslagit om att missionsanslagen för Finlands Lutherska Evangeliförening och Finlands evangelisk-lutherska Folkmission skulle frysas tills den process som biskoparna inlett angående dessa organisationers officiella ställning har slutförts. 

Dessutom godkände gemensamma kyrkofullmäktige gravskötselfondens budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026, samt antecknade verksamhets- och ekonomiplanerna för Vanda församlingar och enheterna för gemensamma tjänster för åren 2024–2026 för kännedom. 

Vid sitt sammanträde godkände gemensamma kyrkofullmäktige också Vanda kyrkliga samfällighets förvaltningsstadga och Vanda församlingars investeringsplan för åren 2024–2031. 

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände även det uppdaterade reglementet för begravningsverksamheten i Vanda kyrkliga samfällighet, och upphävde det reglemente för begravningsväsendet i Vanda kyrkliga samfällighet som godkänts av fullmäktige 30.11.2021. 


 
Dessutom fattade gemensamma kyrkofullmäktige följande beslut: 


•    Asako Palmu beviljades avsked från suppleantskapet i gemensamma kyrkofullmäktige.     
•    Bemötandet av Jeje Eklöfs initiativ om höjning av anslaget för katastrofhjälp i 2024 års budget till 100 000 euro antecknades för kännedom. 
•    Bemötandet av Leila Nuotios initiativ om översyn av indikatorn för antalet gudstjänstbesökare antecknades för kännedom. Det beslutades att man i fortsättningen i samband med delårs- och årsrapporterna kommer att särskilja uppgifterna om det antal personer som deltagit i gudstjänster på plats från det antal som deltagit via webben. 
•    Fullmäktige godkände att den förnyade dispositionsplanen för begravningsplatserna tas i bruk 1.1.2024, och den uppdaterade begravningsplatsplanen för begravningsplatsen vid Helsinge kyrka S:t Lars och dess utvidgningsområde godkändes. 
•    Fullmäktige godkände att de nya begravningsavgifterna införs 1.1.2024, och priset för inlösen av en färdig gravvård godkändes.  
•    Det beslutades att 17 obesatta tjänster ska dras in 1.1.2024. 


Du kan läsa hela föredragningslistan, och senare protokollet, samt de offentliga bilagorna på samfällighetens webbsida som berör beslutsfattandet.
 

30.11.2023 12.04