Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkorådet i Vanda sammanträdde onsdagen den 6 september

Gemensamma kyrkorådet beslöt att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att en ny av Vanda kyrkliga samfällighet finansierad engelskspråkig pastorstjänst inrättas i Vanda svenska församling från och med 1.1.2024.

Dickursby kyrka

Gemensamma kyrkorådet i Vanda sammanträdde onsdagen den 6 september

Bakgrunden till inrättandet av tjänsten är observationen att invandrare med kristen bakgrund inte har hittat sin plats i evangelisk-lutherska församlingar i den utsträckning som skulle vara önskvärd.

Den nya engelskspråkiga pastorns huvuduppgift blir att grunda och leda en ny engelskspråkig gudstjänstgemenskap i Vanda. Dessutom kan arbetet omfatta gudstjänster, skriftskolsarbete och själavård på engelska.

Förutsättningen för besättandet av tjänsten är att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner finansieringen för tjänsten som en del av samfällighetens ekonomiplan för år 2024.

Vid sitt sammanträde antecknade gemensamma kyrkorådet också halvårsrapporten för verksamheten och ekonomin för kännedom. Vid sammanträdet erhölls information om hur väl målen för verksamheten uppnåtts och om det ekonomiska läget i förhållande till budgeten. Ekonomichef Anneli Toivonen gjorde även i ljuset av nuläget en bedömning av utsikterna för den återstående delen av året. Enligt bedömningen är ekonomin i balans. 

Gemensamma kyrkorådet beslutade föreslå att gemensamma kyrkofullmäktige ska besluta:- inrätta en prästtjänst i Vanda svenska församling för det engelskspråkiga arbetet i samfälligheten 1.1.2024. För att tjänsten ska besättas förutsätts det att gemensamma kyrkofullmäktige vid sitt sammanträde 28.11.2023 fastställer finansieringen för det engelskspråkiga arbetet (125 000 €/år). Om finansieringen inte fastställs, dras tjänsten in. 
- att Vanda kyrkliga samfällighets inkomstskattesats för år 2024 är 1,00 %,
- godkänna Vanda kyrkliga samfällighets reviderade ekonomistadga 2023,
- godkänna ett belopp på högst 896 879 euro som Vanda kyrkliga samfällighets budget för Kirkko ja kaupunki för år 2024, samt
- att tjänstebeteckningarna för tjänsterna som studentpastor och tjänsteinnehavare inom läroanstaltsarbete ändras till studentpräst 1.9.2023.

Dessutom beslutade gemensamma kyrkorådet:


- anteckna halvårsrapporten för verksamheten och ekonomin för perioden 1.1–30.6.2023 för kännedom och sända rapporten vidare till gemensamma kyrkofullmäktige för kännedom, 
- utse Soili Haverinen till gemensamma kyrkorådets representant i styrgruppen för projektet MoniNainen arki för perioden 1.8.2023–30.4.2025, samt
- godkänna informationsstyrningsplanens uppgiftsklassificering för 2024.


Föredragningslistan, och senare även protokollet, finns att tillgå på samfällighetens webbplats under Päätöksenteko (på finska). 

6.9.2023 19.37