Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2022

Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde Vanda kyrkliga samfällighets och gravskötselfondens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2022.

Bild från gemensamma kyrkorådets sammanträde.

Bild: Barn hade tillverkat sådana glasögon till gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar med hjälp av vilka de kommer att fatta beslut som är positiva för barn.

År 2022 var det fjärde året av fullmäktigeperioden (2019–2022), och under året fattades flera viktiga beslut, exempelvis gällande iståndsättning av Myrbacka kyrka och försäljning av S:t Anna barnkyrka. Under året förrättades också församlingsval. I valet röstade 8 082 medlemmar i Vanda församlingar. Röstningsprocenten var 8,4. 

Nationalekonomin har stått inför många utmaningar under hela 2020-talet. Under verksamhetsåret pågick covid-19-pandemin fortfarande, och Rysslands attack mot Ukraina och de därpåföljande ekonomiska utmaningarna orsakade tilläggspåfrestningar för ekonomin. Vanda kyrkliga samfällighet stödde å sin sida ukrainska flyktingar bl.a. genom att inkvartera dem i samfällighetens bostäder. Församlingarna och enheterna för gemensamma tjänster klarade fortsättningsvis av att stöda dem som behövde hjälp. 

Kyrkan hör till de största gemenskaperna i Vanda, och vid utgången av år 2022 hade Vanda evangelisk-lutherska församlingar 118 718 medlemmar. I förhållande till stadens totala invånarantal minskade antalet församlingsmedlemmar för första gången till mindre än 50 %, och var vid utgången av året 48,9 %. 

Procentandelen påverkas förutom av utträdet ur kyrkan i Vanda även av flyttningsrörelsen och av att det internationella och mångkulturella inslaget i staden ökar. De som hör till kyrkan utgörs nämligen till största delen av personer som talar finska eller svenska som modersmål. Av Vandas finskspråkiga invånare hör 64 % till kyrkan, och av de svenskspråkiga invånarna hör ca 72 % till kyrkan. Bland andra än de finsk- eller svenskspråkiga vandaborna hör mindre än 2,36 % till kyrkan. 

Antalet gudstjänstdeltagare nådde inte upp till precis samma nivå som före pandemin, men antalet övriga andliga evenemang och antalet deltagare i dessa ökade. Det är glädjande att de målsättningar som hänför sig till den mångkulturella verksamheten uppnåddes eller överträffades. Likaså är det glädjande att vi nådde fler vandabor än förut inom ramen för den gemenskapsorienterade verksamheten, och att samarbetet med utomstående aktörer stärktes. 

I Vanda döptes 1 055 barn år 2022. Antalet dop minskade en aning från 2021 års nivå, och motsvarade nivån för år 2020. Under året ordnades 301 vigslar och 29 välsignelser av äktenskap för Vanda församlingars medlemmar, vilket sammanlagt uppgår till 330. Genom de kyrkliga vigslarna och välsignelserna medverkade kyrkan i ca 51 % av fallen då kyrkans medlemmar i Vanda ingick äktenskap. 

Fortfarande deltar de flesta 15-åriga vandabor i församlingarnas konfirmandundervisning. År 2022 var konfirmanderna sammanlagt 1 722, vilket innebär att 91,4 % av åldersklassens ungdomar deltog i konfirmandundervisningen. Detta motsvarar de föregående årens nivå. 

Församlingarna bedriver också omfattande samarbete med skolor och daghem. Dessutom fanns det, i likhet med åren innan, även under verksamhetsåret stor efterfrågan på församlingarnas familjerådgivningsarbete. 

Räkenskapsperiodens resultat utvisar för Vanda kyrkliga samfällighets del ett överskott på 330 274,06 euro. Resultaträkningen innefattar inte poster av engångskaraktär såsom vinster som uppkommit vid försäljning av egendom. Verksamhetsintäkterna uppgick till sammanlagt 11,2 miljoner euro, vilket innebär att de var ca 9 % större än året innan. Den största ökningen uppkom för hyresintäkternas del. 

Verksamhetskostnaderna uppgick till 31,2 miljoner euro, och ökade därmed med ca 2,5 % i förhållande till året innan. 

Kyrkoskatteintäkterna uppgick till 26,3 miljoner euro, vilket är 0,5 miljoner euro (1,8 %) mer än år 2021. Statsfinansieringen uppgick till 4,7 miljoner euro. Beskattningskostnaderna uppgick till 0,5 miljoner euro, och Kyrkans fondavgifter till 3 miljoner euro - dessa summor låg på motsvarande nivå som året innan. 

Då verksamheten och ekonomin granskas utifrån de förändringar som berör inkomstgrunden, kommer ekonomin enligt prognoserna inte att försämras väsentligt under de närmaste åren, men fortsättningsvis görs dock anpassningar med beaktande av framtiden.

Medlemsantalet har under de senaste åren minskat med 1,5-2 % per år, och minskningen förväntas fortgå i samma takt. Under de senaste åren har kyrkoskatteinkomsterna hållit sig på en mycket stabil nivå, och enligt prognoserna förväntas inte någon förändring av skatteinkomsterna under de allra närmaste åren.

Bekanta dig med verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2022 (pdf).

Utöver att fastställa verksamhetsberättelsen och bokslutet fattade gemensamma kyrkofullmäktige följande beslut:

  • Lauri Kaira utsågs till medlem i direktionen för den gemensamma medieredaktionen för Kirkko ja kaupunki, och Jukka Nevala utsågs till hans personliga suppleant.
  • Taina Hautala utsågs till suppleant i förvaltningsrådet för Kyrkans mediestiftelse.
  • Delårsrapporten för 1.1–30.4.2023 antecknades för kännedom.
  • Det beslutades att en flygplatsprästtjänst ska inrättas vid enheten för det gemensamma församlingsarbetet 1.9.2023.
  • Personalberättelsen för Vanda församlingar och samfällighetens enheter för gemensamma tjänster för år 2022 antecknades för kännedom. 
  • Det beslutades att en kommande tomt som är avsedd för affärsbyggande ska utarrenderas till kommanditbolaget Lidl Suomi för en arrendetid på 50 år, i enlighet med arrendeavtalsutkastets villkor. Beslutet förutsätter att Helsingfors kyrkliga samfällighet fattar motsvarande beslut. 
  • De avgifter som berör utlämnande av handlingar med anledning av begäranden om uppgifter fastställdes.
  • Det beslutades i enlighet med ett fullmäktigeinitiativ att Vanda kyrkliga samfällighet ska bereda sig på att höja anslaget för katastrofhjälp till utlandet för år 2023 med 30 000 euro.

Läs mer på föredragningslistan och senare ur protokollet, som finns på den webbsida som gäller beslutsfattandet (klicka på Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto).Öppna länk i ny flik

8.6.2023 12.17