Till nyhetslistan

Vanda församlingar och enheterna för gemensamma tjänster fick anvisningar för planeringen av ekonomin för år 2024


Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 19.4 i Dickursby kyrka.

MicrosoftTeams-image.png

Vanda kyrkliga samfällighet inledde planeringen av 2024 års budget genom att fatta beslut om budgetramen.

Vanda kyrkliga samfällighet inledde planeringen av 2024 års budget genom att fatta beslut om budgetramen. I praktiken är det fråga om att begränsa maximibeloppet för de driftsekonomimedel som kan anvisas för verksamheten. 

Planeringen bygger på att den grundläggande verksamheten ska kunna fortgå och på att de strategiska utvecklingsprojekten ska kunna drivas vidare. 

Gemensamma kyrkorådet godkände en nettobudgetram på 22,956 miljoner euro som grund för utarbetandet av driftsekonomidelen i Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2024, vilket innebär en ökning på i genomsnitt fyra procent i förhållande till 2023 års budget. 

Dessutom gav gemensamma kyrkorådet församlingarna och enheterna för gemensamma tjänster anvisningar för beredning av budgeten för år 2024 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024–2026. 

Framtidsplanen för Kirkko ja kaupunki godkändes

Gemensamma kyrkorådet beslutade föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska anteckna framtidsplanen för Kirkko ja kaupunki för kännedom och att Vanda kyrkliga samfällighet ska förbinda sig vid att 18 tryckta nummer av tidningen ges ut år 2024. Vidare föreslog gemensamma kyrkorådet för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige som grund för 2024 års planering av ekonomin för Kirkko ja kaupunki ska godkänna att Vanda kyrkliga samfällighets andel av kostnaderna uppgår till 896 879 euro, varav post- och distributionskostnadernas andel är 519 750 euro och de fasta kostnadernas andel 377 129 euro. 

Även framtidsplanen för Julradion antecknades för kännedom och sändes vidare till gemensamma kyrkofullmäktige. 

Dessutom fattade gemensamma kyrkorådet följande beslut

- Timo Auvinen beviljades på begäran avsked från medlemskapet i direktionen för Kirkko ja kaupunki. 
- Verksamhetsberättelsen för år 2022 sammanställd av huvudstadsregionens delegation för församlingsarbete på främmande språk antecknades för kännedom.
- Gemensamma kyrkorådet föreslog att gemensamma kyrkofullmäktige ska ändra vissa tjänstebeteckningar. De godkända förslagen till ändringar av beteckningarna anges på föredragningslistan och framgår senare av protokollet. 
- Samfällighetens direktör Jukka Parvinen utsågs att representera Vanda kyrkliga samfällighet som bolagsstämmorepresentant i Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25. 

Tilläggsinformation om varje ärende finns på föredragningslistan och senare i protokollet (länk). 
 

20.4.2023 11.43