Till nyhetslistan

Vanda kyrkliga samfällighets ekonomi är i balans

 

Både verksamhetsberättelsen och bokslutet visar att vi i Vanda kyrkliga samfällighet i god takt håller på att återhämta oss från coronaepidemiåren.

 

Kokousuutiset-Lukkari.jpg

Vanda kyrkliga samfällighets ekonomi är i balans

Gemensamma kyrkorådet i Vanda, som sammanträdde onsdagen den 22 mars 2023, godkände samfällighetens och gravvårdsfondens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2022.

Räkenskapsperiodens resultat utvisar för Vanda kyrkliga samfällighets del ett överskott på 330 274,06 euro. Resultaträkningen innefattar inte poster av engångskaraktär, såsom vinster som uppkommit vid försäljning av egendom. Verksamhetsintäkterna uppgick till sammanlagt 11,2 miljoner euro, vilket innebär att de var ca nio procent större än året innan. Den största ökningen uppkom för hyresintäkternas del.

- Vi har genom god framförhållning lyckats nå ett balanserat resultat. Likaså gynnades vi av att hyresinkomsterna gav oss en bättre avkastning än vad vi kunnat förutse, berättar ekonomichef Anneli Toivonen.

Vid sammanträdet beslutade man också föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska besluta göra sådana ändringar av anslagen i budgeten för år 2023 genom vilka inbesparade medel kan anvisas för sådana behov där medel behövs under det innevarande året. Behövliga utredningar ska vid behov ges om både under- och överskridningar av budgeten.

Vid sitt sammanträde godkände gemensamma kyrkorådet också principerna rörande utarrendering av markområden för åren 2023–2026. Godkännandet av dessa principer förutsätter att också Helsingfors kyrkliga samfällighet fattar motsvarande beslut om saken.

Föredragningslistan, och senare även protokollet, finns att tillgå på samfällighetens webbplats under Päätöksenteko.

27.3.2023 12.52