Till nyhetslistan

Stöd till jordbävnings- och krigsoffer – gemensamma kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet donerade 50 000 euro till människor som drabbats av akuta kriser

Gemensamma kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet sammanträdde 15.2.2023 till det första mötet under sin mandatperiod. Under mötet beslutade man bevilja ett bidrag på 30 000 euro för att hjälpa människor som blivit offer för den jordbävning som inträffade nyligen. Hjälpen förmedlas av Kyrkans Utlandshjälp och Finska Missionssällskapet. Dessutom donerade gemensamma kyrkorådet 20 000 euro till det krigsdrabbade Ukraina. Denna hjälp förmedlas av Finska Missionssällskapet. 

fca-syria-aleppo-8.jpg

Kyrkans Utlandshjälp konstaterar man att stödet i första hand används för att hantera den akuta situationen

Vanda församlingars donation når snabbt fram till det område som drabbats av jordbävningen, eftersom båda organisationerna redan är etablerade där och har färdiga strukturer för att förmedla hjälp.  Hos Kyrkans Utlandshjälp konstaterar man att stödet i första hand används för att hantera den akuta situationen, men att man så snart som möjligt strävar efter att säkerställa att barnens skolgång kan fortgå.

Enligt Finska Missionssällskapet behöver människor inom jordbävningsområdet för tillfället snabbt förses med filtar och livsmedel. Dessutom behövs madrasser och hygienartiklar i de kyrkor och moskéer där det har ordnats nödinkvartering. Finska Missionssällskapet har länge bedrivit verksamhet i Syrien, där organisationen har samarbetsparter sedan många år tillbaka, vilket garanterar att hjälpen når fram på ett snabbt och tillförlitligt sätt.

Gemensamma kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet beviljade en donation på 15 000 euro till vardera organisationen.

Dessutom donerade gemensamma kyrkorådet 20 000 euro till Ukraina. Denna donation förmedlas av Finska Missionssällskapet. Finska Missionssällskapet tillhandahåller nödhjälp för ukrainare genom att erbjuda tillfälligt skydd, mat, mediciner, psykosocialt stöd och själavård.

Personval och markanvändning

Gemensamma kyrkorådet fattade vid sitt möte också beslut om många val av personer till olika kommissioner och direktioner. Rådet godkände även konkurrensutsättningen av städtjänster och livsmedel för år 2023, och befullmäktigade fastighetsdirektören att fatta beslut om grunderna för upphandlingsbesluten.

Vid mötet påskyndades också utvecklandet av markområdet i Rödsand. I och med de beslut som fattades vid mötet kommer ett samarbetsavtal och ett föravtal om en fastighetsaffär att föras till gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet för godkännande. Affären gäller ett markområde som omfattar 66 720 kvadratmeter. För att affären ska genomföras förutsätts det ännu att den detaljplan som berör utvecklandet av området blir klar och att Kyrkostyrelsen och Helsingfors kyrkliga samfällighet fattar beslut om saken.  

17.2.2023 13.15