Till nyhetslistan

Församlingens ungdomsarbetsledare uppmanar ungdomar att berätta om våld som de blivit utsatta för

Våld bland unga står i fokus för insamlingen Gemensamt Ansvar.

uutisenkuva.jpg

Inom ramen för insamlingen Gemensamt Ansvar samlar vi i år in medel både för att förebygga våld bland unga i Finland och för att främja lösningen av konflikter på andra håll i världen. Insamlingen inleds söndagen den 5 februari 2023.

Våld och katastrofer fördunklar i allt större utsträckning ungdomars liv. År 2021 upplevde närapå 39 000 barn och unga i Finland varje vecka våld i skolorna. Våldsbrottsligheten bland personer yngre än 18 år har ökat under åren 2015–2021, och mest alarmerande har ökningen varit bland 12–14-åringarna, där våldet ökat med så mycket som 134 procent. Siffrorna härrör sig från skolornas hälsoenkäter och från polisens statistik.

Enligt Vantaankosken seurakuntas ungdomsarbetsledare Antti Kotinurmi varierar måendet bland ungdomarna i Vanda. För största delen av ungdomarna är allt i sin ordning, men somliga möter utmaningar inom flera livsområden.

- En del av ungdomarna har nästan ingenting att anknyta till. De upplever att det organiserade samhället och framtiden knappt har något alls att erbjuda dem. Skolhälsoenkäterna visar att ångest och skoltrötthet har blivit allt vanligare. Det förekommer våld bland ungdomarna, och då det händer strävar vi efter att reda ut situationerna i skolorna och med andra aktörer, berättar Kotinurmi.

Det är inte alltid lätt för en ungdom att berätta för en vuxen om det våld eller den mobbning som han eller hon blir utsatt för. Kotinurmi uppmuntrar ändå ungdomarna att tala om saken.

- Det finns ungdomar som inte upplever att vuxna är tillförlitliga. En del upplever att det inte hjälper att tala med vuxna, eller att situationen till och med kan förvärras av att man talar om saken. Jag uppmuntrar ändå alla unga att våga ta saken till tals. Det finns många vuxna som finns där för dig, säger Kotinurmi.

Församlingens ungdomsarbetsledare håller jour på webben, t.ex. i Sekasin-chatten, där det är möjligt att anonymt ta saker till tals. Både förövaren och offret behöver hjälp.

Kotinurmi riktar en vädjan också till de vuxna.

- Visa intresse för ditt eget barn och också för andras barn. Skapa trygghet och hopp. Lär ut färdigheter att hantera känslor och att visa empati.

Vi hjälper ungdomar inom vårt eget område

Församlingarna arbetar aktivt för ungdomars välmående, i samarbete med flera andra aktörer.

- Församlingarna strävar efter att ge ungdomarna mening och innehåll i livet. Vi erbjuder möjligheter för människor att växa och utvecklas, bära ansvar och lära känna sig själv och världen. Församlingarna samarbetar t.ex. med stadens ungdomsväsende och med skolorna. Dessutom erbjuder vi stöd för familjerna och för dem som svarar för barns och ungas fostran. Själv gör jag tillsammans med en anställd från Snellu varje vecka fängelsebesök där jag träffar unga fångar. En stor del av dessa unga avtjänar fängelsestraff för våldsbrott, berättar Kotinurmi.

Av insamlingsintäkterna används 20 procent för att stöda unga på lokalplanet samt för annat hjälparbete inom vårt eget område.

- Våld förekommer oftare bland dem som är sämre lottade, och denna situation går inte att lösa med någon enskild insats. För tillfället funderar vi i vår egen församling på hur vi effektivast kunde stöda barns tillväxt och utvecklandet av färdigheterna att hantera känslor, samt hur det kunde vara möjligt att bryta den kedja där en missgynnad ställning nedärvs från en generation till en annan.

Vi samlar in stöd både för vårt eget land och för katastrofområden

Av insamlingsintäkterna används 40 procent för det arbete som utförs till förmån för unga i Finland, via Stationens Barn rf och via Finlands evangelisk-lutherska kyrkas församlingar, medan 60 procent av intäkterna används för att hjälpa människor inom katastrofområden på andra håll i världen. Hjälpen når fram via Kyrkans Utlandshjälp.

De insamlingsintäkter som riktas till utlandet styrs till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond, som genom humanitär hjälp bistår utsatta människor i världens katastrofområden. Hjälp behövs oftast på grund av naturkatastrofer, väpnade konflikter och plötsliga olyckshändelser.

8.2.2023 10.26