Till nyhetslistan

Kyrkan är med sina 118 000 medlemmar en av de största gemenskaperna i Vanda

Av de svenskspråkiga vandaborna hör nästan 72 procent till kyrkan.

rippikoululaisia_600px.jpg

Bild: Jani Karlsson

Vanda evangelisk-lutherska församlingar hade 118 718 medlemmar vid utgången av år 2022. Med sitt medlemsantal är Kyrkan i Vanda fortfarande en av stadens största gemenskaper – till och med den allra största.

Av stadens befolkning hör 48,9 % procent till de evangelisk-lutherska församlingarna. Under år 2022 minskade medlemsantalet för första gången till mindre än 50 % av stadens totala invånarantal.

Procentandelen påverkas förutom av utträdet ur kyrkan i Vanda även av att det internationella och mångkulturella inslaget i staden ökar bland stadens befolkning. De som hör till kyrkan består nämligen till största delen av personer som talar finska eller svenska som modersmål. Av Vandas finskspråkiga invånare hör 64 % till kyrkan, och av de svenskspråkiga invånarna hör 71,9 % till kyrkan. Bland andra än de finsk- eller svenskspråkiga vandaborna hör däremot bara 2,4 % till kyrkan. Den befolkning som har invandrarbakgrund representerar ett brett spektrum av olika åskådningar. Även om många som talar något annat språk än finska eller svenska som modersmål är kristna, har de valt att höra till något annat kyrkosamfund än den evangelisk-lutherska kyrkan.

Numerärt sett utgörs de största åldersgrupper som hör till kyrkan i Vanda representanter för millenniegenerationen och generation Z. Bland dem som hörde till kyrkan i Vanda 31.12.2022 utgjordes den största gruppen av 10–19-åringar, vilken omfattade 16 388 personer. Den näst största gruppen utgjordes av 20–29-åringar (15 387 personer).

Kyrkotillhörigheten var störst inom Hämeenkylän seurakuntas område i de västra delarna av Vanda, där 54,5 % av invånarna hörde till kyrkan, och minst inom Hakunilan seurakuntas område, där 42,1 % hörde till kyrkan. Då motsvarande siffror räknas ut för områdenas finskspråkiga befolknings del visar det sig att kyrkotillhörighetsprocenten inom Hakunilan seurakuntas område var 64,3 (64,9 år 2021) och inom Hämeenkylän seurakuntas område 67,2 (68,7 år 2021).

Minskningen av medlemsantalet påverkas av utflyttningsöverskottet, utträdet ur kyrkan, mortaliteten och det minskade antalet döpta barn

Sammanlagt minskade församlingarnas medlemsantal under året med 3 220 personer i förhållande till år 2021.

Flyttningsrörelsen var fortfarande en viktig faktor som minskade församlingarnas medlemsantal. I och med utflyttningsöverskottet förlorade församlingarna 1 210 medlemmar. Vanda stads invånarantal uppgick vid utgången av år 2022 till 242 917 personer. Vanda stads befolkningsökning, som omfattade 3 701 personer, medförde däremot inte någon nämnvärd ökning av församlingarnas medlemsantal. Bland dem som flyttar från Vanda finns det alltså fler personer som hör till kyrkan än bland dem som flyttar till Vanda.

Sammanlagt utträdde 2 521 personer ur kyrkan, vilket var 385 fler än under år 2021. Kyrkan fick 908 nya medlemmar, vilket var 96 färre än under år 2021.

Antalet barn yngre än ett år som blev döpta var 1 055 (1 207 år 2021). Antalet döpta minskade med 12,6 % i förhållande till året innan. Under samma tid minskade nativiteten i Vanda med 9,2 %.

Antalet avlidna församlingsmedlemmar uppgick år 2022 till 1 245 (1 097 år år 2021). Sammanlagt dog 1 772 vandabor år 2022.

Av de unga som hör till kyrkan deltar över 90 % i konfirmandundervisningen

Konfirmandundervisningen behöll sin starka ställning bland dem som fyllde 15 år under året. I konfirmandundervisningen deltog över 90 % av den åldersgrupp bland kyrkans medlemmar i Vanda som fyllde 15 år (92,5 % år 2022). Skriftskolorna samlade 1 593 ungdomar från Vanda. Lägerskriftskolorna var den klart populäraste skriftskolformen.

Kyrklig vigsel ordnades för 301 par i Vanda

Kyrklig vigsel ordnades under året för 301 par i Vanda, och 29 par fick kyrklig välsignelse av äktenskap som ingåtts vid magistraten. Genom de kyrkliga vigslarna och välsignelserna medverkade kyrkan i 51 % av fallen då kyrkans medlemmar i Vanda ingick äktenskap.

Tikkurilan seurakunta placerar sig på 10:e platsen bland landets största församlingar

I Vanda finns det sju evangelisk-lutherska församlingar, varav Tikkurilan seurakunta har det största medlemsantalet (37 267 medlemmar). Tikkurilan seurakunta placerar sig på 10:e platsen bland de största församlingarna i Finland. Den näst största församlingen i Vanda är Vantaankosken seurakunta som omfattar de västra delarna av Vanda, dvs. Myrbacka och Kivistö (27 112 medlemmar). 

Vanda församlingars medlemsantal 31.12.2022


Tikkurilan seurakunta 37 267
Vantaankosken seurakunta 27 112
Korson seurakunta 15 540
Hakunilan seurakunta 12 761
Rekolan seurakunta 11 630
Hämeenkylän seurakunta 10 371
Vanda svenska församling (omfattar de svenskspråkiga i hela Vanda) 4 037

6.2.2023 15.53