Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade att S:t Anna barnkyrka ska säljas och godkände nästa års budget

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet höll 29.11.2022 sitt sista sammanträde för mandatperioden.

kirkot-163sp.jpg

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade att S:t Anna barnkyrka ska säljas till Olavi Kumpulainen, på grundval av det anbud som erhållits för kyrkan. Kyrkans tomt utarrenderas samtidigt för 50 år. Kyrkan, som är belägen i Östra Haxböle i Vanda, har varit stängd på grund av inomhusluftproblem sedan år 2015.

Budgeten för år 2023 godkändes

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände Vanda kyrkliga samfällighets budgetförslag för år 2023 och förslag till verksamhets- och ekonomiplan för åren 2023–2025.

I budgeten beräknas de sammanlagda verksamhetskostnaderna år 2023 uppgå till 36,9 miljoner euro.

Verksamhetsintäkternas sammanlagda belopp beräknas år 2023 uppgå till 14,9 miljoner euro. Skatteinkomsterna uppskattas uppgå till 29,5 miljoner euro, vilket är ca en procent mindre än vad som anges i budgeten för år 2022, och tre procent mindre än i bokslutet för år 2021. Kyrkoskatteinkomsterna beräknas minska under åren 2024–2025.

Den årliga förändringen av driftsekonomins utgiftsram föreslås under åren 2024–2025 vara mellan plus två procent och minus fem procent i förhållande till budgeten för år 2022.

År 2023 kommer fastighetsinvesteringarna att uppgå till högst 10,8 miljoner euro. Från och med år 2024 planeras fastighetsinvesteringarna uppgå till högst ca 4,5 miljoner euro per år. Totalrenoveringen av Myrbacka kyrka är nästa års största fastighetsinvestering.

Fyra utvecklingsprojekt beviljades finansiering

I Vanda församlingar beviljades fyra utvecklingsprojekt finansiering för år 2023. Dessa utgörs av ett projekt där volontärer erbjuder äldre personer hjälpinsatser i de västra delarna av Vanda, ett projekt för stärkande av andligheten såväl på webben som i anslutning till naturen, ett projekt för utvecklande av kommunikationen i anslutning till dopet och ett projekt för utvecklande av den flerspråkiga kommunikationen.

Syftet med utvecklingsprojekten är att stärka församlingarnas gemensamma verksamhet samt främja experimentella och innovativa arbetsmetoder.

Alla kyrkans missionsorganisationer beviljas anslag för mission

Gemensamma kyrkofullmäktige förde i likhet med åren innan en lång diskussion om fördelningen av nästa års missionsanslag. Vanda församlingar anvisar 2,5 procent av sina skatteinkomster för kyrkans globala arbete. Nästa år uppgår denna summa till 653 000 euro. Församlingsråden fattar beslut om ungefär hälften av summan. Den summa som gemensamma kyrkofullmäktige fattade beslut om uppgick till 336 582 euro. Efter omröstning beslutade man tilldela alla kyrkans missionsorganisationer understöd. Vid omröstningen föll rösterna 29–13. Enligt det motförslag som förlorade vid omröstningen skulle bara Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet ha beviljats understöd. I motförslaget konstaterades det att de övriga fem organisationerna förhåller sig negativt till parförhållanden bland sexuella minoriteter och att fyra av dem inte godkänner kvinnliga präster.

Det sammanträde som hölls 29.11 var gemensamma kyrkofullmäktiges sista sammanträde för denna mandatperiod. Vid ingången av år 2023 kommer de nya förtroendevalda som valts i samband med församlingsvalet i november att inleda sitt arbete.

Tilläggsinformation:

Bilder från S:t Anna barnkyrka: https://kuvapankki.evl.fi/main/thumbnailview/qsr=pyh%C3%A4n%20annan%20lastenkirkko

1.12.2022 09.26