Till nyhetslistan

I Vanda kyrkliga samfällighet fortsätter vi utveckla verksamheten i en mångkulturell miljö

Kyrkotillhörighetsprocenten i Vanda sjönk i slutet av augusti för första gången under femtio.

Två ritade personer.

I augusti hörde för första gången färre än hälften av stadens befolkning, dvs. 49,95 % av vandaborna, till de evangelisk-lutherska församlingarna i Vanda. Vanda kyrkliga samfällighet är dock fortfarande den största sammanslutningen i Vanda med sina 120 000 medlemmar. I och med det förändrade läget är församlingarnas målsättning att nå alla som bor i Vanda och att öka andelen andra än finsk- och svenskspråkiga som deltar i församlingarnas verksamhet och blir medlemmar i församlingarna. 

Kyrkotillhörighetsprocenten i Vanda påverkas för hela befolkningens del i första hand av flyttningsrörelsen och av den allt större andelen invånare med invandrarbakgrund. I slutet av juni 2022 hörde 64,9 % av de finskspråkiga invånarna i Vanda och 72,6 % av de svenskspråkiga invånarna till de evangelisk-lutherska församlingarna, medan bara 2,5 % av invånarna med andra språk som modersmål hörde till församlingarna. Vanda har snabbt blivit alltmer mångkulturellt, och nu talar redan mer än 23 % av invånarna något annat språk än finska eller svenska som modersmål i Vanda. 

Sedan år 2015 har församlingarnas medlemsantal minskat med ca 9 000 personer, dvs. sammanlagt med ca 7 %. Medlemsantalet har årligen minskat med i genomsnitt ca 1 %. Bland dem som flyttar bort från Vanda hör fler till kyrkan än vad som är fallet bland inflyttarna. I och med att befolkningen åldras överstiger också mortaliteten årligen nativiteten.    

Vi har redan länge förberett oss på den förändrade situationen och utvecklat vår verksamhet  

Vanda kyrkliga samfällighets direktör Jukka Parvinen kommenterar situationen på följande sätt: 

Vi har redan under flera års tid ställt oss in på denna förändring. Vi har därför inte behov av att ta till några tvära lösningar som skulle påverka församlingarnas tjänster, lokaler eller personal. Tvärtom ska vi enligt vår strategi rikta in oss på att se vilka möjligheter som öppnas och hur vi kan utveckla vår verksamhet.  

Enligt Vanda kyrkliga samfällighets strategi ska vi utveckla den flerspråkiga kommunikationen och verksamheten, så att stadens mångkulturella befolkning ska finna sin plats i församlingsgemenskapen.  

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet beslutade 20.9.2022 att Vanda kyrkliga samfällighets kyrkoskattesats ska vidmakthållas vid 1 % också nästa år. Vid sidan av skatteinkomsterna har vi också strävat efter att finna andra inkomstkällor: Vanda kyrkliga samfällighet har inlett fastighetsutvecklingsprojekt beträffande alla sina tre lägergårdar.  

26.9.2022 10.08