Till nyhetslistan

Vanda kyrkliga samfällighet fastställde verksamhetsberättelsen och bokslutet

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet samlades till vårterminens sista sammanträde i Dickursby kyrka den 4 juni kl. 18. 

Dickursby kyrka

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet samlades till vårterminens sista sammanträde i Dickursby kyrka.

Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde Vanda kyrkliga samfällighets och gravskötselfondens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023 och godkände följande förslag om bokföring av räkenskapsperiodens överskott på överskotts-/underskottskontot i balansräkningen:

Resultaträkningen utvisar före avsättningar och fondöverföringar ett resultat på 1 179 736,78 euro.
•    Ett belopp på 297 328,17 euro har bokförts som minskning av avskrivningsdifferensen.
•    En summa på 1 200 000,00 euro har bokförts som ökning av investeringsreserven, för totalrenoveringen av Myrbacka kyrka. 
•    För fondernas del är förändringen 0 euro.

Räkenskapsperiodens överskott uppgår till 277 064,96 euro. Det föreslås att överskottet ska överföras till balansräkningens konto för räkenskapsperiodens överskott.

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknade också revisionsberättelsen för år 2023 för kännedom och beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1−31.12.2023.

Bemötandet av ett initiativ och övriga ärenden som antecknades för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknade följande ärenden för kännedom:
-    redogörelserna för planerna för användning av överskotten och täckande av underskotten i förhållande till nettobudgetramen i bokslutet för år 2023,
-    delårsrapporten för ekonomin för perioden 1.1–30.4.2024, samt
-    Vanda kyrkliga samfällighets personalberättelse för år 2023.

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknade också bemötandet av Laura Häggbloms initiativ om avstående från planerad skogsavverkning på det område som hör till lägergården Tontunniemi. 

Enligt bemötandet har Vanda kyrkliga samfällighet för avsikt att år 2024 genomföra sådan skyddsavverkning på området som Skogscentralen har anvisat (skyddande av värdefulla lundar från granskogens utbredning). 

Därutöver ska samfälligheten för de planlagda områdenas del utföra sådan underhållsavverkning som gemensamma kyrkofullmäktige har fattat beslut om, i enlighet med skogsvårdsplanen. Samfälligheten ska tills vidare avstå från all annan avverkning på det område som hör till Tontunniemi. 

Beslut om mediet Kirkko ja kaupunki 

 

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade vid sitt sammanträde
1. att Vanda kyrkliga samfällighet förbinder sig vid att 16 pappersnummer av tidningen Kirkko ja kaupunki ges ut år 2025, samt
2. som grund för 2025 års ekonomiplanering för mediet Kirkko ja kaupunki godkänna att Vanda kyrkliga samfällighets andel av kostnaderna uppgår till 942 283 euro, varav post- och distributionskostnadernas andel är 526 620 euro och de fasta kostnadernas andel 415 663 euro.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade också godkänna den uppdaterade instruktionen för medieredaktionen och avtalet om huvudstadsregionens församlingars gemensamma medieredaktion Kirkko ja kaupunki.

Sammanträdets föredragningslista finns tillgänglig på samfällighetens webbsida som berör beslutsfattandet, Päätöksenteko, och detsamma gäller senare också protokollet.

5.6.2024 09.27