Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet fattade beslut om upphandling av lägergårdstjänster för konfirmandläger

Gemensamma kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet sammanträdde i Dickursby kyrka 15.5.2024. Vid sammanträdet fattade rådet beslut bland annat om upphandling av lägergårdstjänster för konfirmandlägren för åren 2025 och 2026.

Mötesnytt-bild.

Konfirmandlägerplatser valdes

Gemensamma kyrkorådet beslutade på grundval av ett anbudsförfarande välja lägergårdar för konfirmandlägren för åren 2025 och 2026. Upphandlingen gäller en del av de lägergårdstjänster som Vanda församlingar använder sig av.

Valkriterierna utgjordes av tjänsternas pris och kvalitet. De aktörer som gett det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet blev valda. Upphandlingens totala värde uppskattas under avtalsperioden uppgå till 1 200 000 euro, frånsett mervärdesskatt.

Det inkom emellertid inte ett enda godtagbart anbud angående tillhandahållandet av konfirmandlägertjänster för Vantaankosken seurakunta, så dessa lämnades utanför upphandlingen.

Personalberättelsen för år 2023 godkändes

Gemensamma kyrkorådet godkände Vanda kyrkliga samfällighets personalberättelse för år 2023. I Vanda kyrkliga samfällighet fanns 357 anställda vid utgången av år 2023, och antalet årsverken uppgick till 316. Antalet heltidsanställda var 317 och deltidsanställda 40. Av de heltidsanställda var 221 kvinnor och 96 män. Av de deltidsanställda var 29 kvinnor och 11 män.

Lönekostnaderna ökade till följd av den löneförhöjning på fem procent som Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal medförde i april 2023. Sjukfrånvaron minskade en aning under år 2023. För år 2023 rapporterades sammanlagt 627 personalutbildningsdagar (514 år 2022). Antalet utbildningsdagar per person var 1,76 (1,51 år 2022).

Dessutom beslutade gemensamma kyrkorådet följande:

  • Gemensamma kyrkorådet föreslog för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska fastställa Vanda kyrkliga samfällighets och gravskötselfondens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023. Räkenskapsperiodens överskott uppgår till 277 064 euro.
  • Rådet föreslog för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska besluta anteckna församlingarnas och de gemensamma enheternas redogörelser rörande över- och underskotten i förhållande till 2023 års budget för kännedom.
  • Vidare antecknade gemensamma kyrkorådet delårsrapporten för ekonomin för perioden 1.1–30.4.2024 för kännedom och befullmäktigade ekonomichefen att komplettera rapportutkastet med uppgifter om april.
  • Gemensamma kyrkorådet begärde att församlingsråden och direktionen för det gemensamma församlingsarbetet ska lämna in utlåtanden om Vanda församlingars fastighetsstrategi senast 15.6.2024. Församlingarna och direktionen uppmanades i utlåtandena bedöma bland annat hur den föreslagna fastighetsstrategin främjar genomförandet och förnyandet av verksamheten i enlighet med samfällighetens strategi. Fastighetsstrategin innefattar riktlinjer för ägandet och förvaltandet av församlingens fastighetstillgångar. Syftet med fastighetsstrategin är att dra försorg om och säkerställa att det finns trygga och ändamålsenliga verksamhetslokaler för Vanda kyrkliga samfällighets kärnverksamhet.
  • Gemensamma kyrkorådet beslutade godkänna att samfälligheten ansluter sig till det ramavtalsarrangemang som hänför sig till Hansel Oy:s upphandling av teleoperatörstjänster. Arrangemanget gäller upphandling av Vanda kyrkliga samfällighets teleoperatörstjänster för åren 2025–2030. De beräknade kostnaderna för upphandlingen uppgår för hela avtalsperioden till ca 200 000 euro.
  • Dessutom antecknade gemensamma kyrkorådet verksamhetsberättelsen för år 2023 rörande huvudstadsregionens delegation för församlingsarbete på främmande språk för kännedom.

 

Det är möjligt att ta del av föredragningslistan för sammanträdet, där det finns tilläggsinformation om de behandlade ärendena. (på finska)

Protokollet över sammanträdet publiceras på samfällighetens webbsida gällande beslutsfattandet efter att det har justerats.

 

16.5.2024 13.12